NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM VỚI HIỆP ƯỚC VỐN BASEL | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
Hình ảnh

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM VỚI HIỆP ƯỚC VỐN BASELTác giả:     Vương Minh Giang
Công bố:     05-2016

 

Bài viết giới thiệu tổng quan về lịch sử và nội dung của các hiệp ước vốn Basel; trong đó nhấn mạnh cấu trúc của Basel II và những điểm nổi bật trong Basel III. Trên cơ sở tóm lược tình hình thực tế triển khai Basel tại khu vực châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, tác giả chỉ ra những thách thức chủ yếu các ngân hàng Việt Nam đang phải đối mặt trên hành trình nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế; đi kèm với đó, một số giải pháp tổng quát được gợi ý, trên cơ sở khảo sát kinh nghiệm quốc tế và nghiên cứu những yêu cầu của các hiệp ước vốn này.


File đính kèm: BaselII_Publish_BR_open