No. 06/2015: Sử dụng mô hình Probit thứ bậc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới sự yêu thích môn học của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
Hình ảnh