Bài giảng trực tuyến | Khoa toán kinh tế - MFE | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
 no-image

  Hệ thống bài giảng

   

  CÁC HỌC PHẦN KHOA TOÁN KINH TẾ GIẢNG DẠY

   

  CHÍNH QUY TOÀN TRƯỜNG

  TOÁN CHO CÁC NHÀ KINH TẾ 1: Đề cương
  TOÁN CHO CÁC NHÀ KINH TẾ 2: Đề cương
  LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN: Đề cương, Bài 1
  KINH TẾ LƯỢNG 1: Đề cương, Bài 1
  MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ: Đề cương

   

  CHUYÊN NGÀNH VÀ CHUYÊN SÂU

  LÝ THUYẾT XÁC SUẤT
  THỐNG KÊ TOÁN
  THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU 1
  THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU 2
  KINH TẾ LƯỢNG 2
  KTL 3: CHUỖI THỜI GIAN TRONG TÀI CHÍNH
  KTL 3: MÔ HÌNH SỐ LIỆU MẢNG
  LÝ THUYẾT MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ 1
  LÝ THUYẾT MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ 2
   

  ./.