Học phần T. Cơ bản | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
 • no img

  Các học phần Bộ môn Toán cơ bản giảng dạy

  Bộ môn Toán cơ bản đảm nhiệm giảng dạy các môn học sau

   

  TT Mã số
  học phần
  Tên học phần Số
  tín chỉ
  Đối tượng học Loại
  1 TOCB1111 Toán cao cấp 1
  Mathematics for Economics 1
  2 Toàn trường Bắt buộc
  2 TOCB1112 Toán cao cấp 2
  Mathematics for Economics 2
  2 Toàn trường Bắt buộc
  3 TOCB1101 Đại số A
  (Đại số tuyến tính)
  Algebra A
  3 Chuyên ngành khoa Toán kinh tế Bắt buộc
  4 TOCB1102 Giải tích A1
  Calculus A1
  3 Chuyên ngành khoa Toán kinh tế Bắt buộc
  5 TOCB1103 Giải tích A2
  Caculus A2
  3 Chuyên ngành khoa Toán kinh tế Bắt buộc
  6 TOCB1104 Giải tích A3
  Calculus A3
  3 Chuyên ngành khoa Toán kinh tế Bắt buộc
  7 TOCB1113 Đại số B
  Algebra B
  3 Chuyên ngành Công nghệ thông tin Bắt buộc
  8 TOCB1114 Giải tích B1
  Analysis B1
  3 Chuyên ngành Công nghệ thông tin Bắt buộc
   9 TOCB1115 Giải tích B2
  Analysis B2
   2  Chuyên ngành Công nghệ thông tin Bắt buộc
  10 TOCB1116 Giải tích B3
  Analysis B3
  4 Chuyên ngành Công nghệ thông tin Bắt buộc

   

   

 • Học phần Giải tích B3
 • Học phần Giải tích B2
 • Học phần Giải tích B1
 • Học phần Đại số B
 • Học phần Giải tích A3