Học phần T. Kinh tế | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
 • no img

  Các học phần Bộ môn Toán kinh tế giảng dạy

  Bộ môn Toán kinh tế đảm nhiệm giảng dạy các môn học sau:

   

  TT Mã số
  môn học
  Tên môn học Số
  tín chỉ
  Đối tượng học Loại
  1 TOKT1131 Mô hình toán kinh tế
  Mathematical economics models
  3 Toàn trường Tự chọn
  2 TOKT1132 Lý thuyết xác suất và Thống kê toán 1
  Probability theory and Mathematical Statistics 1
  3 Toàn trường Bắt buộc
  3 TOKT1133 Lý thuyết xác suất và Thống kê toán 2
  Probability theory and Mathematical Statistics 2
  2 Toàn trường   Tự chọn
  4 TOKT1134 Kinh tế lượng
  Basic Econometrics
  3 Toàn trường Bắt buộc
  5 TOKT1101 Lý thuyết xác suất
  Probability Theory
  3 Toán kinh tế
  Toán tài chính
  Bắt buộc
  6 TOKT1102 Thống kê toán
  Mathematical Statistics
  3 Toán kinh tế
  Toán tài chính
  Bắt buộc
  7 TOKT1103 Kinh tế lượng 1
  Econometrics 1
  3 Toán kinh tế
  Toán tài chính
  Bắt buộc
  8 TOKT1104 Kinh tế lượng 2
  Econometrics 2
  3 Toán kinh tế
  Toán tài chính
  Bắt buộc
  9 TOKT1105 Lý thuyết mô hình toán kinh tế 1
  Mathematical economic modelling 1
  3 Toán kinh tế
  Toán tài chính
  Bắt buộc
  10 TOKT1106 Lý thuyết mô hình toán kinh tế 2
  Mathematical economic modelling 1
  3 Toán kinh tế Bắt buộc
  11 TOKT1107 Tối ưu hóa 1
  Optimization 1
  3 Toán kinh tế
  Toán tài chính
  Bắt buộc
  12 TOKT1108 Tối ưu hóa 2
  Optimization 2
  2 Toán kinh tế
  Toán tài chính
  Bắt buộc
  13 TOKT1109 Phân tích thống kê đa biến 1
  Multivariate statistical analysis 1
  3 Toán kinh tế
  Toán tài chính
  Bắt buộc
  14 TOKT1110 Phân tích thống kê đa biến 2
  Multivariate statistical analysis 1
  2 Toán kinh tế
  Toán tài chính
  Bắt buộc
  15 TOKT1111 Các mô hình ứng dụng
  Applied mathematical models
  3 Toán kinh tế Bắt buộc
  16 TOKT1112 Phân tích số liệu mảng
  Panel data analysis
  2 Toán kinh tế Tự chọn
  17 TOKT1113 SNA và I/O
  SNA and Input-Output
  2 Toán kinh tế
  Toán tài chính
  Tự chọn
  18 TOKT1114 Lý thuyết trò chơi
  Game theory
  2 Toán kinh tế
  Toán tài chính
  Tự chọn
  19 TOKT1115 Mô hình tuyến tính tổng quát
  Generalized linear model
  2 Toán kinh tế
  Toán tài chính
  Tự chọn
  20 TOKT1116 Phân tích số liệu định tính
  Categorical data analysis
  2 Toán kinh tế
  Toán tài chính
  Tự chọn
  21 TOKT1117 Mô hình cân bằng
  Balance models
  2 Toán kinh tế Tự chọn
  22 TOKT1118 Điều khiển học kinh tế
  Economic cybernetic
  2 Toán kinh tế Tự chọn
             

   

 • Đề cương học phần Lý thuyết xác suất và Thống kê toán
  Mã số: TOKT1106
 • Học phần Phân tích số liệu định tính
 • Học phần Hồi quy tuyến tính tổng quát
 • Học phần Phân tích số liệu mảng
 • Học phần Lý thuyết trò chơi