Hoàng Đình Tuấn | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Hoàng Đình Tuấn

Hoàng Đình Tuấn
 • Hoàng Đình Tuấn
 • 1948
 • Tiến sĩ
 • Phó Giáo sư
 • Toán kinh tế
 • Nguyên Trưởng Bộ môn Toán kinh tế

 • Quá trình đào tạo:

  • Cử nhân chuyên ngành Toán kinh tế (Đại học Tổng hợp BUDAPEST - HUNGARY; 1972)
  • Tiến sĩ kinh tế (Đại học Kinh tế quốc dân - Hà nội -1994)
  • Chứng chỉ Giảng viên Quản lý Kinh tế của OOG - EDI/WB - UNDP (1995)
  • Giấy chứng nhận của Học viện Hành chính Quốc gia về chương trình bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước cao - trung cấp (1997)

   

   

  Lĩnh vực chuyên môn:

  • Chuyên môn tư vấn:  Mô hình hóa, phân tích, xử lý số liệu kinh tế - xã hội
  • Tổ chức, thiết kế các cuộc khảo sát kinh tế xã hội; Xây dựng cơ sở dữ liệu và phân tích thống kê các vấn đề kinh tế-xã hội

  Các đề tài khoa học đã tham gia:

  • “Điều tra lao động dôi dư, Việt nam- Ngân hàng thế giới” (TF050280), Hợp đồng số 150703, năm 2003- năm 2005
  • “Các mô hình trong phân tích và dự báo phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố”, B2001-38-15, 2001 (thành viên)
  • “Hoàn thiện chương trình đào tạo cán bộ kinh doanh của  trường đại học Kinh tế Quốc dân”- 1998 (tham gia)
  • “Điều tra đánh giá về việc sử dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp” 1998 (tham gia)
  • “Điều tra đánh giá khung chương trình” .1998 (tham gia)
  • Các phương pháp định lượng trong phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô- 1997 (tham gia)
  • Xây dựng và phân tích một số mô hình điều chỉnh kinh tế ngắn hạn -1997 (Chủ nhiệm).
  • Dự báo các chỉ tiêu KT - XH Việt nam theo quý-1996 (tham gia)
  • Hoàn thiện “Đổi mới và hoàn thiện chính sách và  cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1991-1995” - KX03.23 -1996 (tham gia)
  • Chính sách tỷ giá hối đoái của Việt nam - 1995 (tham gia)

   

   

  Các bài báo và giáo trình đã biên soạn

  Giáo trình, tài liệu:

  • Bài giảng mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính (dùng cho chuyên ngành Toán tài chính)
  • Lý thuyết mô hình toán kinh tế. NXB Khoa học & Kỹ thuật 2007
  • Giáo trình mô hình toán kinh tế – NXB Thống kê- 2006.(đồng tác giả)
  • Giáo trình mô hình toán dùng cho sinh viên các ngành kinh tế và quản trị kinh doanh- Đại học kinh tế quốc dân Hà nội -1998.(đồng tác giả)
  • Mô hình Toán kinh tế (đề cương giáo trình sau đại học) - ĐH KTQD, 1995, Chủ biên
  • Tỷ giá hối đoái - Phương pháp tiếp cận và nghệ thuật điều chỉnh - 1996, NXB Tài chính

   

   

  Các bài báo và báo cáo khoa học:

  • Hành vi của doanh nghiệp và tác động của thuế - Thông báo KH Khoa Toán kinh tế - ĐH KTQD, 1991
  • Sự ổn định của quy hoạch tựa lồi ứng dụng vào một số bài toán xác định hành vi kinh tế - Thông báo KH Khoa Toán kinh tế - ĐH KTQD, 1991
  • Quy hoạch tựa lồi phụ thuộc tham số - Tạp chí Vận trù và phân tích hệ thống- Số 43/1991
  • Sự lựa chọn của người tiêu dùng, tác động của giá cả đối với nhu cầu - Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số XX/1992
  • Sử dụng một số mô hình cân bằng trong phân tích diễn biến của tỷ giá VND/USD - Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Số 13/1996
  • " Các mô hình trong phân tích phúc lợi công cộng" -1996
  • " Sự lựa chọn trong tình huống ngẫu nhiên. Mô hình trò chơi và ứng dụng trong phân tích đầu tư tài sản rủi ro." -1999
  •  “ Quy luật hiệu quả giảm dần và việc mô hình hoá quy luật  trong phân tích kinh tế” -  Hội thảo khoa học quốc gia: “ ứng dụng Toán học” - 2000