Phạm Anh Tuấn (2015 - ) | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Phạm Anh Tuấn (2015 - )

Phạm Anh Tuấn (2015 - )
  • Phạm Anh Tuấn (2015 - )
  • 1963
  • Thạc sĩ
  • Giảng viên
  • Toán cơ bản
  • Bí thư Chi bộ khoa