Sách | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
  • no img
  • no img
  • Kinh tế lượng - Chương trình nâng cao (2008)
  • Tài liệu tham khảo Toán tài chính
  • Tài liệu tham khảo Kinh tế lượng
  • Tài liệu tham khảo Thống kê toán
  • Tài liệu tham khảo Mô hình toán