Bậc lương - Giảng viên cán bộ khoa Toán | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Bậc lương - Giảng viên cán bộ khoa Toán


 

Chú thích: Th: Tháng

*: lên trước thời hạn

TT BM Họ đệm Tên Th 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 TCB Nguyễn Thị An (1)     3.00        
2 TCB Lê Thị Anh (11)   *3.66          
3 TCB Vũ Quỳnh Anh (12) 3.99     4.32      
4 TCB Phùng Minh Đức (1)   3.33     3.66    
5 TCB Bùi Quốc  Hoàn (11)   *3.66          
6 TCB Hà T Minh Huệ                
7 TCB Phạm Bảo Lâm (5)     3.33        
8 TCB Ng. Phương Lan (7)     *3.00        
9 TCB Ng T Quỳnh Lan (1)     5.76        
10 TCB Nguyễn Tuấn Long (1)   3.33     3.66    
11 TCB Đặng Huy Ngân (8) *3.66     3.99      
12 TCB Phạm Văn Nghĩa (7)   *3.33          
13 TCB Nguyễn Thị Quý (1)   3.33   *3.66      
14 TCB Nguyễn Mai  Quyên (5)     3.66        
15 TCB Hoàng Văn Thắng (7) *3.33     3.66      
16 TCB Dương Việt Thông (8) *3.00     3.33      
17 TCB Tống Thành Trung (1) *3.66     3.99      
18 TCB Phạm Anh Tuấn (7)     5.76        
19 TCB Đoàn Trọng Tuyến (11)   3.33          
20 TCB Ng. T. Cẩm  Vân (3)   3.33   *3.66      
21 TKT Nguyễn Hải Dương (10)     3.66        
22 TKT Phạm Ngọc Đức                
23 TKT Bùi Dương Hải (11) *3.99     4.32      
24 TKT Cao Xuân Hòa (11)     6.44        
25 TKT Lê Đức Hoàng (4)     3.66        
26 TKT Phạm Ngọc Hưng (5)     3.66        
27 TKT Phạm T Hương Huyền (6)     *4.32        
28 TKT Lương Văn Long (1)     3.33        
29 TKT Nguyễn Thị Minh (3) 5.08     *5.42      
30 TKT Phan Thị Minh (12)   *4.74          
31 TKT Vũ Thị Bích Ngọc (9) 3.33     *3.66      
32 TKT Nguyễn Hồng Nhật (7)   3.33     3.66    
33 TKT Trần Bá Phi (12)     4.65        
34 TKT Hoàng Bích Phương (8)     *3.66        
35 TKT Hoàng T Thanh  Tâm (12)     4.32        
36 TKT Vũ Duy Thành (6)       2.34      
37 TKT Nguyễn Thị Thảo (5)     3.33        
38 TKT Nguyễn Mạnh Thế (4)   3.66     3.99    
39 TKT Đỗ T Minh Thúy (11) 2.67            
40 TKT Ng. T Thùy  Trang (5)     2.67        
41 TKT Mai Cẩm (1)     3.00        
42 TTC Ng. Quang Dong         7.28      
43 TTC Nguyễn Thi Liên (3) 2.67     3.00      
44 TTC Hoàng Đức Mạnh (11)   *3.33     3.66    
45 TTC Phạm Thị Nga (11)   2.67     3.00    
46 TTC Phạm T Hồng Thắm (5)     3.66        
47 TTC Đinh Hồng Thêu (9)     *3.00        
48 TTC Ngô Văn Thứ (12) 6.78     6.78      
49 TTC Trần Chung Thủy (3)     4.32        
50 TTC Nguyễn T Thu Trang (1) 2.34   2.67        
51 TTC Đào Bùi Kiên Trung (10)     2.67