Bảo về đề tài nghiên cứu cấp cơ sở (20/9/2017) | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Bảo về đề tài nghiên cứu cấp cơ sở (20/9/2017)


Thời gian: 15h00 Thứ Tư 20 / 9 / 2017

Địa điểm: Văn phòng khoa

Đề tài: Áp dụng phương pháp phân tích sống sót để đánh giá và dự báo rủi ro tín dụng khối khách hàng cá nhân

Mã số: KTQD 2016/65

Tác giả: ThS. Đoàn Trọng Tuyến - Bộ môn Toán cơ bản, ThS. Nguyễn Thị Lương - Cao học K21.

Thành viên hội đồng:

TS. Hồ Đình Bảo, TS. Doãn Hoàng Minh, PGS.TS. Dương Thùy Anh, Vũ Thị Hải Yến

 NỘI DUNG:

- Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt đề tài

- TS. Hồ Đình Bảo phát biểu

- TS. Doãn Hoàng Minh phản biện: phương pháp Toán học

- PGS.TS. Dương Thùy Anh nêu đánh giá: tầm của nghiên cứu là lớn. 

- Vũ Thị Hải Yến