Bộ môn Toán tài chính | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Bộ môn Toán tài chính

Department of Mathematical Finance
TRƯỞNG BỘ MÔN
TS. Hoàng Đức Mạnh
Năm sinh: 1980
Nhiệm kỳ 2015 – 2018
  PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN
ThS. Trần Chung Thủy
Năm sinh: 1974
Nhiệm kỳ 2013 – 2018

 

Bộ môn Toán tài chính được thành lập năm 2002.

Hiện nay Bộ môn đảm nhiệm chuyên ngành Toán tài chính, và giảng dạy các môn học cho chuyên ngành Toán tài chính và Toán kinh tế:

  • Cơ sở toán trong tài chính
  • Các mô hình định giá tài sản tài chính 1 & 2
  • Mô hình tài chính công ty
  • Mô hình tài chính quốc tế
  • Chuyên đề: Phân tích kỹ thuật
  • Chuyên đề: Mô phỏng ngẫu nhiên
  • Chuyên đề: Đo lường rủi ro trong tài chính