Các môn học giảng dạy hệ Phi chính quy | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Các môn học giảng dạy hệ Phi chính quy


Hệ phi chính quy bao gồm
Hệ Vừa học vừa làm (Tại chức cũ)
Hệ Văn bằng hai
Hệ Liên thông:
Liên thông vừa học vừa làm
Liên thông chính quy
Hệ Từ xa

Hệ Toán cao
cấp 1
Toán cao
cấp 2
Xác suất
thống kê
Kinh tế
lượng
Mô hình
toán
Vừa học vừa làm     45 45 45
Văn bằng hai     45 45 45
Liên thông chính quy       45 45
Liên thông vừa học vừa làm     45 45 45
Đào tạo từ xa     20 20  
E-learning     45    

 

Bài liên quan