K49 - Toán kinh tế | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

K49 - Toán kinh tế

(2007 - 2011)

K49 - Toán kinh tế (2007 - 2011)

TT Mã sv Họ tên Ghi chú
1 CQ49099 Nguyễn Việt Anh  
2 CQ490183 Lê Văn  Bốn  
3 CQ490280 Lê Hữu  Cường  
4 CQ490288 Nguyễn Tất Cường  
5 CQ490248 Nguyễn Giang Chung  
6 CQ490411 Nguyễn Trung Dũng  
7 CQ490827 Phạm Thị Thu Hằng  
8 CQ491349 Phạm Thị   Hương  
9 CQ490733 Phạm Văn  Hà  
10 CQ490961 Dương Quỳnh  Hoa  
11 CQ491130 Bùi Thanh Huy  
12 CQ493457 Nguyễn Ngọc Huy  
13 CQ491207  Đỗ Thị  Huyền  
14 CQ491193 Nguyễn Thanh Huyền  
15 CQ491476 Nguyễn Phương Lan  
16 CQ491551 Nguyễn Vĩnh Linh  
17 CQ491524 Nguyễn Thị  Liễu  
18 CQ491617 Phạm Thị Loan