Lịch trình các học phần Chuyên ngành | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Lịch trình các học phần Chuyên ngành


LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH

HỌC KỲ TKT55 TKT56 TKT57 TTC55 TTC56 TTC57  
II (2015-16)
1/2016 - 4/2016
KLT 2
TK NCh 2
LTMH 2
ĐGiá 1
KTL 1
LTMH 1
TƯH 2
Game
G.Tích 2
G.Tích 3
Xác suất

KTL2
TK NCh 2

Đ Giá 1

MHTC C. Ty

MHTC Q.Tế

Đ.L Rủi ro

KTL1
TK NCh 1
TƯH 2
G.Tích 2
G.Tích 3
Xác suất
 
I (2016-17)
8/2016 - 11/2016
SL Mảng
MHƯD
Chuỗi TG
KTL 2
TK NCh 1
LTMH 2
QTRR
T.A C.Ng
TK Toán
TƯH 1

I/O

 

Đ.Giá 2

Chuỗi TG

PT Kỹ Thuật

KTL 2
LTMH 1

TKNCh2

Đ.Giá 1

Mô phỏng NN

T.A.C.Ng

 

TK Toán
TƯH 1


C
ơ sở TTC

 
II (2016-17)
1/2017 - 4/2017
  SL Mảng
TK NCh 2
ĐGiá 1
KTL 1
TƯH 2

LTMH 1
Game
 

Đ Giá 2

MHTC C. Ty

Chuỗi TG

Đ.L Rủi ro

KTL1
TƯH 2

TK NCh 1
 
I (2017-18)
8/2017 - 11/2017
  MHƯD
ChuỗiTG
KTL 2

TK NCh 1
LTMH 2
QTRR

T.A C.Ng
 

PT Kỹ Thuật

MHTC Q.Tế

KTL 2

LTMH 1
TKNCh2

Đ.Giá 1
Mô phỏng NN

T.A.C.Ng

 
II (2017-18)
1/2018 - 4/2018
    SL Mảng
TK NCh 2
ĐGiá 1
   

Đ Giá 2
MHTC C.Ty
Chuỗi TG
Đ.L Rủi ro

 
I (2018-19)
8/2018 - 11/2018
    MHƯD
ChuỗiTG
   

PT Kỹ Thuật
MHTC Q.Tế

 
II (2018-19)
1/2019 - 4/2019
             
               
               

Học phần Quản trị Rủi ro thuộc nhóm tự chọn, Bộ môn Ngân hàng thương mại quản lý, Bộ môn TTC đảm nhận giảng dạy.

./.