Lịch trình dự kiến các môn chuyên ngành (K57 - K60) | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Lịch trình dự kiến các môn chuyên ngành (K57 - K60)


KTL 2
TK NCh1
LTMH 2LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH

HỌC KỲ TKT57 TKT58 TKT59 TKT60   TTC57 TTC58 TTC59 TTC60
II (2016-17)
1- 4/2017
KTL 1
TƯH 2
LTMH 1
Game
G.Tích 2
G.Tích 3
Xác suất
      KTL1
TƯH 2

TK NCh 1
G.Tích 2
G.Tích 3
Xác suất
   
I (2017-18)
8 - 11/2017
KTL 2
TK NCh 1
LTMH 2

T.A C.Ng
TK Toán
TƯH 1
I/O
Đại số
G.Tích 1
   

KTL 2
LTMH 1
TKNCh2

Đ.Giá 1
Mô phỏng
T.A.C.Ng

TK Toán
TƯH 1
CS TTC
   
II (2017-18)
1- 5 / 2018
Mảng
TK NCh 2
ĐGiá 1
MHUD
KTL 1
TƯH 2
LTMH 1
Game
G.Tích 2
G.Tích 3
Xác suất
   

Đ Giá 2
TC CTy
ChTG
ĐL RR

KTL1
TƯH 2

TK NCh 1
G.Tích 2
G.Tích 3
Xác suất
 
I (2018-19)
8- 11 / 2018
ChuỗiTG

QTRR
KTL 2
TK NCh1
LTMH 2
TA.CNg
TK Toán
TƯH 1
I/O
Th.kế NC
Đại số
GTích 1
 

PT KTh
TC QTế

KTL 2
LTMH 1
TKNCh2
Đ.giá 1
Mô phỏng
TA.CNg
TK Toán
TƯH 1
CS TTC
 
II (2018-19)
1- 4 / 2019
  SL Mảng
TK NCh2
ĐGiá 1
MHUD
KTL 1
TƯH 2
LTMH 1
Game
GT2
GT3
X.Suất
    Đ Giá 2
TC C.Ty
Chuỗi TG
ĐL RR
KTL1
TƯH 2
TK NCh 1
 
I (2019-20)
8- 11 / 2019
  Ch.TG

QTRR
KTL 2
TK NCh1
LTMH 2
TK Toán
TUH 1
I/O
Th.kế NC
    PT KTht
TC QTế
KTL 2
LTMH 1
TKNCh2
Đ.giá 1
Mô phỏng
 
      SL Mảng
TK NCh2
Ch TG
Định tính
KH DL
QTRR
KTL 1
TUH 2
LTMH 1
Game
      Đ Giá 2
TC C.Ty
Chuỗi TG
ĐL RR
 
      ĐGiá 1
Đề án
KTL 2
TK NC1
LTMH 2
      PT KTht
TC QTế
 
        Mảng
TK NC2
ChTG
Đ.Tính
KHDL
QTRR
         
        ĐGiá 1
Đề án
         
                   
                   

 

./.