Sinh hoạt khoa học Nhóm Nghiên cứu sinh K38 | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Sinh hoạt khoa học Nhóm Nghiên cứu sinh K38


Thời gian: Thứ Sáu ngày 26/1/2018

Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh

Khóa 38 có 7 nghiên cứu sinh

Nhóm 1. Trình bày về biến nội sinh (biến độc lập nội sinh trong mô hình hồi quy)

Nhóm 2. Trình bày về phân tích số liệu mảng

Nhóm 3. Trình bày về hồi quy phi tham số