Sơ đồ đào tạo chuyên ngành Toán kinh tế | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Sơ đồ đào tạo chuyên ngành Toán kinh tế


Ơ ĐỒ THAM KHẢO CÁC HỌC PHẦN CỦA CHUYÊN NGÀNH TOÁN KINH TẾ

Lưu ý: Thứ tự trong sơ đồ không nhất thiết trùng với thứ tự các học kì. Một số môn trong các nhóm tự chọn có thể có thứ tự khác với các môn còn lại trong nhóm.