[TCB] TKB CLC kỳ II năm học 2016 - 2017 | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

[TCB] TKB CLC kỳ II năm học 2016 - 2017


Thời gian giảng từ ngày 6/3/2017 đến ngày 23/6/2017.

Giảng viên Lớp Môn Số TC Thứ (tiết) GĐ
T. Tuấn Kiểm toán 58A TCCNKT2 3

T2 (1-3) D2-205

C. Quyên Kiểm toán 58B TCCNKT2 3

T2 (3-5) D2-206

T. Long QTDN 58 TCCNKT2 3 T6 (3-5) D-402
C. An Marketing 58 TCCNKT2 3 T3 (1-3) D-104
C. Quỳnh Anh Ngân hàng 58 TCCNKT2 3 T2 (6-8) D-302
T. Thông Đầu tư 58 TCCNKT2 3 T2 (6-8) D-305