[TCB] TKB hệ CLC kỳ I năm học 2016 - 2017 | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

[TCB] TKB hệ CLC kỳ I năm học 2016 - 2017


Giảng viên Lớp Môn Số TC Thứ (tiết) GĐ TG học
T. Tuấn POHE Marketing TCCNKT2 3

4 (1-2) D-405;

5 (1-2) D-403

24/10/16
- 13/1/17
C. Lê Anh POHE QTKDTM TCCNKT2 3

4 (6-7) D-104;

5 (6-7) D2-106

24/10/16

- 13/1/17

T. Thắng POHE KS TCCNKT2 3 6 (8-10) D-304

24/10/16

- 3/2/17

C. Quý POHE Luật
+ Thống kê + Toán
TCCNKT2 3 6 (3-5) D403

24/10/16

- 3/2/17

C. Quỳnh Anh KDQT 58 TCCNKT1 2 2 (1-2) HT2

24/10/16

- 3/2/17

T. Tuyến Kiểm toán 58A TCCNKT1 2 6 (6-7) HT2

24/10/16

- 3/2/17

T. Hoàn Kiểm toán 58B TCCNKT1 2 2 (6-7) D2-204

24/10/16

- 3/2/17

T. Đức Đầu tư 58 TCCNKT1 2 2 (6-7) D2-203

24/10/16

- 3/2/17

T. Lâm Marketing 58 TCCNKT1 2 2 (1-2) D2-103

24/10/16

- 3/2/17

T. Nghĩa Ngân hàng 58 TCCNKT1 2 2 (8-9) HT2

24/10/16

- 3/2/17

C. Vân Quản trị DN 58 TCCNKT1 2 2 (4-5) D505

24/10/16

- 3/2/17

C. Q. Lan TCC1_2 TCCNKT1 2    
C. Quyên TCC1_1 TCCNKT1 2    
T. Ngân TCC2_1 TCCNKT2 3    
T. Trung TCC2_2 TCCNKT2 3