Thông tin Tuyển sinh 2019 | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Thông tin Tuyển sinh 2019


Năm 2019, khoa Toán kinh tế tuyển sinh các chương trình:

(1) Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh - học bằng Tiếng Anh

(2) Định phí Bảo hiểm và Quản trị rủi ro (Actuary) - học bằng Tiếng Anh

(3) Ngành Toán kinh tế - học bằng Tiếng Việt

(4) Cử nhân - Thạc sỹ Actuary, liên kết ĐHKTQD và ĐH Lyon 1 - Pháp (Chỉ xét cho sv hết năm thứ hai)

MÃ NGÀNH: 7310107   

KHỐI TUYỂN SINH: A00, A01, D01, D07

 

Bachelor of
Data Science in 
Economics
& Business
- in English - BSEB

Chương trình Cử nhân
KHOA HỌC DỮ LIỆU TRONG KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Học bằng Tiếng Anh

Mã tuyển sinh: EP03
Khối thi: A00, A01, D01, D07
Hotline: 0985 788 708

- Chỉ tiêu năm 2019: 
Bachelor of
Actuary
- in English 
Chương trình Cử nhân
ĐỊNH PHÍ BẢO HIỂM VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO
Học bằng tiếng Anh
 (từ 2018)

Mã tuyển sinh: EP02
Khối thi: A00, A01, D01, D07

Hotline: 0928 366 833
Giới thiệu về chương trình
- Điểm chuẩn năm 2018: 21,50
- Số tuyển sinh năm 2018: 60
Bachelor of
Mathematical
Economics

Cử nhân Ngành Toán kinh tế:
Gồm hai định hướng: Toán kinh tế và Toán tài chính

Khối thi: A00, A01, D01, D07
Hotline: 0985 788 708

Định hướng Toán kinh tế
Định hướng Toán tài chính

Chỉ tiêu:
Điểm chuẩn:
- Năm 2015: 23,25

- Năm 2016: 20,64

- Năm 2017: 23,25

- Năm 2018: 21,45

- Số tuyển sinh năm 2018: 100

Bachelor - Master of
Actuary

Chương trình Cử nhân - Thạc sỹ ACTUARY
Liên kết với viện ISFA - ĐH Lyon 1 - Pháp
Hotline: 0928 366 833
- Tuyển sinh Tháng 9 / 2019
Giới thiệu về chương trình 
- Chỉ tiêu: 20

 

\