[TKT] Cao học khóa 26 | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

[TKT] Cao học khóa 26


Phân công giảng dạy

Học phần Kinh tế lượng ứng dụng: 2 tín chỉ

TT Lớp Buổi Thời gian GV Thi
  26B Tối 3, 5 7/11 - 7/12/ 2017 D2-103 C. Phương  
  26G Ngày CN 29/10 - 19/11 / 2017 D-101 C. Ch. Thủy  
  26H Ngày CN 29/10 - 19/11 / 2017  D-103 T. Hải