[TKT+TTC] Lịch CQ: 15/1 - 27/5/2018 | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

[TKT+TTC] Lịch CQ: 15/1 - 27/5/2018


LỊCH PHÂN GIẢNG 

 

Thời gian học: Từ 15 / 1 / 2018 đến 27 / 5 / 2018 (15 tuần học +  tuần dự trữ)

Các thầy cô có thay đổi gì báo lại với Hải để cập nhật.

Lịch này sẽ làm căn cứ để Quản lý Đào tạo, Thanh tra, Thanh toán cuối kì

 

TT  K Lớp tín chỉ TC Thứ (Tiết) GĐ Giảng viên Ghi chú
C1 57 SL Mảng 2 T5 (4-5) A2-406 C.Minh CN
C2 57 MHUD 3 T5 (1-3) A2-406 T.Thứ CN
C3 57 Ch,TG_1 3 T7 (8-10) A2-406 T.Dong CN
C4 57 Ch.TG_2 2 T6 (1-2) A2-311 T.Thành  
C5 57 TKNCh_1 2 T3 (1-2) A2-302 C.Trang TKT  
C6 57 TKNCh_2(#) 2 T7 (6-7) A2-301   HỦY
C7 57 TKNCh 2_1 2 T2 (4-5) A2-406 T.Thứ CN
C8 58 KTL_1 3 T4 (6-8) A2-508 > C.Thảo  
C9 58 KTL_10 3 T2 (1-3) D-302 T.Long  
C10 58 KTL_11 3 T2 (8-10) D-303 T.Nhật  
C11 58 KTL_12 3 T3 (3-5) B-201 C.Tâm  
C12 58 KTL_13 3 T3 (8-10) D-302 > C.Phương  
C13 58 KTL_14 3 T4 (3-5) D-402 T.Nhật  
C14 58 KTL_15 3 T4 (8-10) D-503 C.Huyền  
C15 58 KTL_16 3 T5 (3-5) A2-402 C.Trang TKT  
C16 58 KTL_17 3 T5 (6-8) A2-411 C.Tâm  
C17 58 KTL_18 3 T4 (1-3) A2-508 T.Long  
C18 58 KTL_19 3 T4 (6-8) A2-517 C.Ngọc  
C19 58 KTL_2 3 T5 (3-5) B-106 C.Huyền  
C20 58 KTL_20 3 T5 (1-3) A2-714 T.Hưng  
C21 58 KTL_21 3 T6 (3-5) D-303 T.Hoàng  
C22 58 KTL_22 3 T7 (3-5) D-502 C.Tú  
C23 58 KTL_23 3 T5 (8-10) D-502 T.Hoàng  
C24 58 KTL_24 3 T7 (1-3) A2-507 C.Trang TTC  
C25 58 KTL_25 3 T2 (8-10) A2-401 T.Thành  
C26 58 KTL_26 3 T3 (1-3) A2-411 T.Long  
C27 58 KTL_27 3 T3 (8-10) B-301 C.Tú  
C28 58 KTL_28 3 T4 (1-3) A2-407 T.Mạnh  
C29 58 KTL_29 3 T4 (8-10) A2-401 T.Hưng  
C30 58 KTL_3 3 T2 (1-3) D-503 T.Nhật  
C31 58 KTL_30 3 T5 (6-8) A2-512 > C.Thảo  
C32 58 KTL_31 3 T6 (1-3) A2-401 C.Huyền  
C33 58 KTL_32 3 T6 (8-10) A2-311 T.Đức  
C34 58 KTL_33 3 T5 (1-3) B-101 T.Long  
C35 58 KTL_34 3 T5 (8-10) B-101 C.Tú  
C36 58 KTL_35 3 T2 (8-10) B-201 C.Huyền  
C37 58 KTL_36 3 T7 (8-10) A2-801 C.Liên  
C38 58 KTL_37 3 T7 (1-3) A2-406 T.Hải  
C39 58 KTL_38 3 T7 (8-10) B-104 C.Tú  
C40 58 KTL_39 3 T2 (3-5) A2-511 C.Nga  
C41 58 KTL_4 3 T2 (6-8) A2-507 T.Hưng  
C42 58 KTL_40 3 T7 (1-3) A2-514 T.Dương  
C43 58 KTL_41 3 T7 (6-8) A2-513 T.Hưng  
C44 58 KTL_42 3 T2 (6-8) D-402 > C.Nga  
C45 58 KTL_43 3 T2 (6-8) D-503 C.Liên  
C46 58 KTL_45 3 T3 (6-8) A2-412 > C.Thảo  
C47 58 KTL_46 3 T4 (3-5) A2-513 > T.Hòa  
C48 58 KTL_47 3 T4 (6-8) A2-514 T.Dương   
C49 58 KTL_48 3 T5 (1-3) B-206 C.Thủy  
C50 58 KTL_49 3 T5 (8-10) B-206 > Dương  
C51 58 KTL_5 3 T3 (1-3) A2-508 C.Thủy  
C52 58 KTL_50 3 T6 (3-5) A2-402 T.Dương  
C53 58 KTL_51 3 T6 (8-10) B-306 T.Hòa  
C54 58 KTL_52 3 T3 (3-5) A2-512 > Trang TKT  
C55 58 KTL_53 3 T3 (6-8) D-402 T.Hưng  
C56 58 KTL_54 3 T2 (3-5) A2-701 T. Thành  
C57 58 KTL_55 3 T7 (6-8) A2-508 T.Dương  
C58 58 KTL_6 3 T6 (1-3) B-301 T.Nhật  
C59 58 KTL_7 3 T7 (6-8) A2-507 C.Trang TKT  
C60 58 KTL_8 3 T2 (1-3) A2-401 C.Tâm  
C61 58 KTL_9 3 T3 (6-8) A2-407 T.Hòa  
C62 58 KTL 2_1 (#) 2 T4 (6-7) D-504 C.Phương >   
C63 58 KTL 2_2 (#) 2 T7 (1-2) D-501   HỦY
C64 58 KTL 2_3 (#) 2 T3 (1-2) C-201   HỦY
C65 58 KTL.I_1 3 T5 (8-10) A2-701 T.Thành CN
C66 58 KTL.I_2 3 T7 (1-3) D-401 C.Minh CN
C67 58 LTMH 1_1 3 T7 (8-10) A2-701 C.Phương CN
C68 58 Game 2 T5 (6-7) A2-701 T.Hải CN
C69 58 XSTK_1 3 T2 (1-3) D-403 > T.Hưng  
C70 58 XSTK_10 3 T7 (1-3) D-403 T.Hoàng  
C71 58 XSTK_11 3 T7 (8-10) D-403 T.Hoàng  
C72 58 XSTK_2 3 T2 (8-10) D-403 T.Trung  
C73 58 XSTK_3 3 T3 (1-3) D-403 T.Ninh  
C74 58 XSTK_4 3 T3 (8-10) D-403 T.Trung  
C75 58 XSTK_5 3 T4 (1-3) D-403 > C.Tâm  
C76 58 XSTK_6 3 T4 (8-10) D-403 > C.Ánh  
C77 58 XSTK_7 3 T5 (1-3) D-403 C.Thảo HỦY
C78 58 XSTK_8 3 T5 (8-10) D-403 T.Trung  
C79 58 XSTK_9 3 T6 (1-3) D-403 > T.Phi  
C80 58 MHT_1 2 T4 (1-2) D-501 T.Hòa  
C81 58 MHT_2 2 T5 (6-7) D-501 > T.Phi  
C82 58 MHT_3 2 T2 (1-2) D-501 > T.Đức  !!!
C83 58 MHT_4 2 T3 (6-7) D-505 C.Phương  
C84 58 MHT_5 2 T6 (6-7) B-306 > T.Hòa  
C85 58 MHT_6 2 T7 (4-5) D-505 T.Đức  !!!
C86 58 TKNCh_3(#) 2 T5 (9-10) B-103   HỦY
C87 58 TKNCh 1 3 T5 (1-3) A2-407 T.Thế CN
C88 58 T.Anh_1 2 T4 (6-7) A2-303   HỦY
C89 58 T.Anh_2 2 T7 (4-5) A2-207   HỦY
C90 58 TUH 2_1 2 T7 (6-7) A2-517 C.Thảo CN
C91 58 TUH 2_2 2 T4 (4-5) A2-411 C.Lan CN
C92 58 TKToan_1 3 T7 (1-3) B-203 C.Trang TKT  
C93 58 TKToan_2 3 T4 (1-3) B-106 C.Ngọc  
C94 59 Xác suất_1 3 T5 (8-10) A2-406 T.Thế  CN
C95 59 Xác suất_2 3 T3 (1-3) D-305 T.Mạnh CN
C96 57 ĐL RR_1 2 T4 (6-7) A2-406 T.Mạnh CN
C97 57 Đ.Gia 1 3 T2 (1-3) A2-406 C.Trang TTC CN
C98 57 Đ.Gia 2 3 T3 (6-8) A2-406 C.Thắm CN
C99 57 TC Cty_1 3 T4 (8-10) A2-406 C.Thủy CN
C100 57 TC Qte_1 2 T7 (6-7) A2-406 C.Liên CN
C101 57 QTRR_1 3 T3 (1-3) A2-312 > C.Liên  
C102 57 QTRR_2 3 T4 (6-8) A2-312 > Thắm  
C103 57 QTRR_3 3 T3 (8-10) A2-814 C.Liên  
C104 57 QTRR_4 3 T6 (8-10) D202 > T.Thứ  
C105 57 QTRR_5 3 T7 (1-3) A2-101 T.Thứ  
C106 57 QTRR_6 3 T2 (8-10) A2-101 > Trang  
C107 57 QTRR_7 3 T5 (6-8) A2-302 C.Thủy  
C108 57 QTRR_8 3 T5 (1-3) A2-306 T.Mạnh  
C109 57 QTRR_9 3 T7 (1-3) A2-306 C.Thủy  
C110 57 QTRR_10 3 T4 (1-3) D503 T.Trung  
  58 KTL CLC
Kiểm Toán A
3 T2 (6-8) A2-909 C.Trang TKT Từ 15.1
  58 KTL CLC
KiT B
3 T4 (6-8) A2-912 T.Hoàng Từ 15.1
  58 KTL CLC
ĐTư
3 T5 (6-8) A2-914 C.Phương Từ 15.1
  58 KTL CLC
NH
3 T2 (6-8) A2-916 T.Mạnh Từ 15.1
  58 KTL CLC
QTDN
3 T4 (6-8) A2-811 C.Tú Từ 15.1
  58 MHTKT CLC
NH
2 T5 (6-7) A2-916 T.Đức Từ 15.1
  59 XSTK CLC
KTQT A
3 T2 (1-3) D2-104 C.Ngọc  Từ 5.2
  59 XSTK CLC
KTQT B
3 T2 (1-3) D2-105 C.Liên Từ 5.2
  59 XSTK CLC
KDQT A
3 T5 (6-8) A2-707 T.Nhật Từ 5.2
  59 XSTK CLC
KDQT B
3 T3 (6-8) A2-708 C.Huyền Từ 5.2
  59 XSTK CLC
Mar
3 T7 (1-3) A2-917 T.Dương > Từ 5.2
  59 XSTK POHE
Mar
2 T4 (4-5) A2-718 T.Long Từ 5.2
  59 XSTK POHE
Thương mại
2 T5 (6-7) A2-718  C.Tú Từ 5.2
  59 XSTK POHE
Khách sạn
2 T5 (9-10) A2-711 T.Phi Từ 5.2
  59 XSTK POHE
Lữ hành
2 T5 (6-7) A2-715 T.Hòa Từ 5.2
  59 XSTK 3 T3 (1-3) A2-917   Chưa có
  59 XSTK 3 T3 (6-9) A2-715   Chưa có
  59 XSTK-POHE 3 T7 (1-5) A2-914 C.Thảo Từ 1.3