[TKT+TTC] Trông thi T5+6 / 2019 | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

[TKT+TTC] Trông thi T5+6 / 2019


TRÔNG THI

Các trường hợp thay đổi vui lòng báo thầy Hưng để chỉnh sửa thông tin. 

 

Gửi Bảng điểm cho cô Phan Minh: Thứ Ba 14 / 5 / 2019

Đến trước thời gian thi 15 phút.

Thi ở A2, tất cả đều tập trung tại phòng nước tầng 5 (A2_509)

Thi ở B, tầng 1 nhà D tập trung B100

Thi ở D tầng 2 đến 5 tập trung D300.

Thời gian thi: Ca 1: 7h00; Ca 2: 9h00; Ca 3: 13h00; Ca4: 15h00

HỆ CLC + POHE

Học phần Lớp Ngày thi ca thi phòng thi CBCT In đề Trả điểm
KTL1 KT59A, 
KT59B, 
ĐT59, 
KTPT59
20/05 3 A2_512, 
513, 
507, 
508, 
511
Phương, Hoàng, Dương, Ngọc, P Minh, Lan, [Hải] + S 17/05 29/05
KTL1 NH59, 
QTDN59
QTNL59
TCDN59
20/05 4 A2_512
A2_513
A2_511
A2_507,508
như ca 3 S 17/05 29/05
XSTK KTQT60A
KTQT60B
KDQT60A
KDQT60B
POHETM
BS
04/06 3 A2_807,808
A2_810,811
A2_815,816
A2_817,818
A2_714
A2_717,718
Tú*, Tâm, Hoàng
Thảo, Nga, Nhật, Ngọc, Phương, Long, Dương, P Minh +
S 03/06 10/06
XSTK POHE_Mar
POHE_KS
POHE_LH

 
04/06 4 A2_807,808
810,811
A2_815,816
817, 818
A2_717,718
như ca 3 S 03/06 10/06
MH   13/06 2 A2_714 Phương* + S 12/06 24/06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ Chính quy

Ngày thi

Ca thi

Lớp

Phòng thi

CBCT

In đề

Trả điểm

14 / 5 1 XSTK_11, 12 B204, 205, 206 Tú*, Hoàng,  P Minh +4 S 13/5  24/5
20/5 2 Định giá 2 B306 C.Thắm, C.Liên, C.P.Minh C 17/05 29/5
21/5 3,4 QT rủi ro GĐ B C.Nga+NHTM 20/5 30/5

21/5

4

Chuỗi TG_2

B206

[Thành] Dương, Tú + 1

 C 20/5

30/5

23/5

1

TK NCh_2

D401

Dương*, P.Minh

 S 22/5

3/6

2

Chuỗi TG_1

D402

Thành*, Trung TTC +1

24/5

2

LTMH1_1

A2_103

Phương*, P.Minh

C 23/5

4/6

28/5

2

TK NCh1_2

B104, 105

Ngọc*, Hoàng, Tâm, P Minh

C 27/5

7/6

4

Trò chơi_2

D101

Hải*, P.Minh

28/5 3 MHTC quoc te D101 C.Liên, P.Minh C 27/5 7/6
29/5 4 MHTC cong ty A2-101 C.Thủy, P.Minh C 28/5 10/6

29/5

3

MHUD_1

A2_101, 102

[T.Thứ] Nhật, P Minh + 2

C 28/5

10/6

30/5

1

MHT_1, 2, 4, 7

B301 đến B306

Phương*, Ngọc, Hoàng, Thành, Nga, Trung TTC, P Minh + 7

S 29/5

10/6

2

MHT_3, 5, 6

Như ca 1

Phương, Ngọc, Hoàng, Thành, Nga, Trung TTC, P Minh + 3

30/5 4 Định giá 1 D304, D305 C.Trang, C.Thắm, T.Trung TTC, P.Minh C 29/5 10/6

31/5

2

TK NCh2_1

B301

Ngọc, P Minh + 1

S 30/5

11/6

3

SL mảng_1

D101, 103

[C.Minh] Hoàng, Tâm, P.Minh

4

TK Toán_1

D301

[Trang] Hoàng, Tâm

3/6

LT Xác suất_2 A2_106, 108 Huy*, Dương + 2  S 31/5  12 / 6
2 LT Xác suất_1 A2_108 Huy*, Dương

3

KTLI_1

A2_210

[C.Minh] Phương, P.Minh

S 31/5

12/6

KTLI_2

A2_207, 208

[C.Minh] Dương, Thành + 2

XSTK_2, 3, 5, 6

A2_101, 102, 103, 105, 108, 109, 201, 203

Tú*, Tâm, Huyền, Long, Nhật,  Hoàng, Thảo, P Minh + 8

 

4

XSTK_1, 4, 7, 8

A2_101, 102, 103, 105, 108, 109, 201, 203

Tú*,Tâm, Huyền, Long, Nhật, Hoàng, Thảo, P Minh + 8

6/6

1

KTL2_1

A2_103

Hưng*, P Minh

S 5/6

17/6

6/6 2 PT kỹ thuật A2-601 (phòng máy tính) T.Trung TTC, C.Nga S5/6 17/6
10/6 2 ĐL rủi ro A2-109 T.Mạnh, C.Trang C7/6 19/6

 

 

 

 

 

 

14/06

1

KTL_20, 34, 40,48, 50, 54, 64

A2_101,102,103,

105,108,109,201,

203,210,212,301,

302,307,310

[Hải] Tâm, Huyền, Hoàng, Dương, Phương, Long, Nhật, Tú, Thảo, Thành, Huy, Trung TTC, Ngọc, Trang TTC, P Minh + 14

 

 

 

 

 

 

C 13/6

 

 

 

 

 

 

2/7

2

KTL_4, 9, 29, 38, 47, 49, 61, 63

 

Như ca 1

 

Như ca 1

3

KTL_5, 6, 8, 39, 46, 62

A2_101,102,103,

105,108,109,201,

203,210,212,301,

302

[Hải], Tâm, Huyền, Hoàng, Dương, Phương, Long, Nhật, Tú, Thảo, Thành, Trung TTC, Trang TTC, P Minh, Ngọc + 10

4

KTL_2, 7, 33, 36, 42, 55

 

Như ca 3

Như ca 3

 

 

 

 

 

 

 

15/06

1

KTL_1, 10, 15, 28, 32, 43, 56, 57, 58

A2_101,102,103,

105,108,109,201,

203,210,212,301,

302, 304, 306, 307,310, 311, 312

Hải*,Tâm, Huyền, Hoàng, Dương, Phương, Long, Nhật, Tú, Thảo, Thành, Huy, Ngọc, Trung TTC, Trang TTC, T Hòa, P Minh + 19

 

 

 

 

 

 

 

S 14/6

  

 

 

 

 

 

 

3/7

2

KTL_19, 25, 26, 27, 35, 37, 51, 53, 59.

Như ca 1

Như ca 1

3

KTL_16, 17, 21, 22, 24, 30, 31, 44, 52.

A2_101,102,103,

105,108,109,201,

203,210,212,301,

302, 304, 306, 307,310, 311, 312

Hải*, Tâm, Huyền, Hoàng, Dương, Phương, Long, Nhật, Tú, Thảo, Thành, Huy, Ngọc, Trung TTC, Trang TTC, T Phi, P Minh + 19

4

KTL_3, 11, 12, 13, 14, 18, 23, 45, 60.

Như ca 3

Như ca 3

17/6

4

TUH_2, 3

A2_301, 302, 303

Thảo*, Huyền,  P Minh +3

C 14/6

4/7

8/6

5

XSTK_VB2_1, 2

A2_101, 102, 103, 108

 

7/6

18/6

12/6 5 KTL1_VB2_1, 2, 3 A2_101, 102, 103, 108, 109   12/6 21/6