V/v đăng ký tham gia CT hỗ trợ công bố QT ISI/SCOPUS 2018 | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

V/v đăng ký tham gia CT hỗ trợ công bố QT ISI/SCOPUS 2018


Thông báo của nhà trường về việc đăng ký tham gia CT hỗ trợ công bố QT ISI/SCOPUS 2018: 

https://khoahoc.neu.edu.vn/vi/thong-bao/thong-bao-v-v-dang-ky-tham-gia-ct-ho-tro-cong-bo-quoc-teisi-scopus-2018

Bài liên quan