V/v sử dụng Turnitin cho Chuyên đề thực tập | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

V/v sử dụng Turnitin cho Chuyên đề thực tập

GV Hướng dẫn và Sinh viên thực tập phải thực hiện

 

Phòng Quản lý Đào tạo có thông báo về việc sử dụng Turnitin trong Đảo bảo chất lượng Chuyên đề thực tập:

http://khaothi-dbclgd.neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=217

 

Các thầy cô thực hiện theo các bước:

4. Kiểm tra mức độ sao chép

Sinh viên thực tập thực hiên:

 
 
 

Bài liên quan