Hà Thị Minh Huệ

Họ tên
Hà Thị Minh Huệ
Bộ môn:
Toán cơ bản
Học vị:
Thạc sỹ
Chức danh:
Giảng viên
Chức vụ:
Liên hệ:
huehm@neu.edu.vn

Quá trình đào tạo:

 • 2008: Cử nhân toán học, Đại học Tổng hợp Tula, LBN
 • 2010: Thạc sỹ Toán học, Đại học Tổng hợp Tula, LBN

Quá trình công tác:

 • Từ năm 2015 đến nay: Khoa Toán Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Bất đẳng thức và hằng số Jackson
 • Lý Thuyết xấp xỉ
 • Tập mờ và ứng dụng

Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố:

 1. Ха Тхи Минь Хуэ. O связи многомерных и одномерных констант Джексона в пространствах со степенным весом // Известия ТулГУ. Естественные науки. 2012. Вып. 2. С. 114 – 123.
 2. Ха Тхи Минь Хуэ. O связи многомерных и одномерных констант Джексона в пространствах со степенным весом // Международная научная конференция «Современные проблемы математики, механики, информатики». Россия, Тула, 17-21 сентября 2012 года. Материалы конференции.  С. 72-74.
 3. Иванов В.И., Ха Тхи Минь Хуэ. Точное неравенство Джексона в пространстве со степенным весом и обобщенным модулем непрерывности // Международная научная конференция «Современные проблемы математики, механики, информатики». Россия, Тула, 17-21 сентября 2012 года. Материалы конференции. С. 35-37.
 4. Иванов В.И., Ха Тхи Минь Хуэ. Точное неравенство Джексона в пространстве со степенным весом и обобщенным модулем непрерывности // Современные проблемы математического анализа и теории функций. Материалы международной научной конференции, посвященной 60-летию академика АН Республики Таджикистан М.Ш. Шабозова. Душанбе, 29-30 июня 2012. С. 65-67.
 5. Иванов В.И., Ха Тхи Минь Хуэ. Неравенство Джексона-Счечкина в пространстве со степенным весом // Труды математического центра имени Н. И. Лобачевского. Том 46. Теория функций, ее приложения и смежные вопросы. Материалы Одиннадцатой международной  Казанской летней научной школы-конференции.  Казань, 22–28 августа 2013 г. С. 208-210.
 6. Ха Тхи Минь Хуэ. О неравенство Джексона-Счечкина в пространстве  // Труды математического центра имени Н. И. Лобачевского. Том 46.  Теория функций, ее приложения и смежные вопросы. Материалы Одиннадцатой международной  Казанской летней научной школы-конференции.  Казань, 22–28 августа 2013 г. С. 447-449.
 7. Иванов В.И., Ха Тхи Минь Хуэ. Точное неравенство Джексона в пространстве со степенным весом и обобщенным модулем непрерывности // Современные методы теории функций и смежные вопросы. Материалы  Воронежской зимней математической школы . 2013. С. 105-106. 27/1-2/2
 8. Ха Тхи Минь Хуэ. Об оптиамальных аргументах в точном неравенстве Джексона – Стечкина в // Международная научная конференция «Современные проблемы математики, механики, информатики». Россия, Тула, 16-20 сентября 2013 года. Материалы конференции. С. 129-132.
 9. Ха Тхи Минь Хуэ. Неравенство Джексона-Счечкина в пространстве со степенным весом // Международная научная конференция «Современные проблемы математики, механики, информатики». Россия, Тула, 16-20 сентября 2013 года. Материалы конференции. С. 132-134.
 10. Иванов А.В., Иванов В.И., Ха Тхи Минь Хуэ. Обобщенная константа Джексона в пространстве с весом Данкля. // Известия ТулГУ. Естественные науки. 2013. Вып. 3. С. 74-90.
 11. Ха Тхи Минь Хуэ. Обобщенное неравенство Джексона – Стечкина в пространстве с весом Данкля. // Известия ТулГУ. Естественные науки. 2014. Вып. 1. С. 63-82.
 12. Иванов В.И., Ха Тхи Минь Хуэ. Обобщенное неравенство Джексона в пространстве с весом Данкля. // Труды ИММ УрО РАН. 2014. Т. 20. № 1. С 109-119.
 13. Ха Тхи Минь Хуэ. Применение теории нечетких множеств при оценке риска неэффективности инвестиций. Известия ТулГУ, Экономические и Юридические науки, 2018, вып. 2, с. 31-37.
 14. Ха Тхи Минь Хуэ, Нгуен Тхи Кьи. Применение теории нечеткого вывода при оценке толерантности риска. Известия ТулГУ, Экономические и Юридические науки, 2019, вып. 2, с. 61-70.

Các đề tài đã chủ trì hoặc tham gia:

 1.  Tác động của toàn cầu hóa đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam. Mã số KTQD/V2018.40. Tham gia