Nguyễn Thị Quý – Bộ môn Toán cơ bản

Họ tên                     NGUYỄN THỊ QUÝ
Năm sinh               1980
Học vị                      Thạc sỹ
Chức danh            Giảng viên
Liên lạc
   

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

  • 1999 – 2003: Cử nhân Toán, khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2004 – 2006: Thạc sỹ Toán, khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội

Quá trình công tác:

  • 2007 –      : Giảng viên bộ môn Toán cơ bản, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.