Trần Bá Phi – Bộ môn Toán kinh tế

Họ tên                  TRẦN BÁ PHI
Năm sinh            1953
Học vị                   Tiến sỹ
Chức danh          Giảng viên chính
Liên lạc
  alt

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.