Trần Chung Thủy | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Trần Chung Thủy

Trần Chung Thủy
  • Trần Chung Thủy
  • 1974
  • Thạc sĩ
  • Giảng viên
  • Toán tài chính
  • Phó trưởng Bộ môn