Đào tạo

Đào tạo:

Bậc Đại học:

  • Đào tạo Ngành Toán kinh tế
  • Đào tạo các môn học cho toàn trường
  • Hỗ trợ sinh viên khoa khác trong NCKH

Bậc Sau đại học

  • Đào tạo cao học ngành Toán kinh tế
  • Đào tạo nghiên cứu sinh Toán kinh tế

Các khóa ngắn hạn