Bậc Đại học

Thông tin tuyển sinh bậc Đại học năm 2024

 

1. Chương trình KHOA HỌC DỮ LIỆU TRONG KINH TẾ VÀ KINH DOANH (DSEB) Học bằng Tiếng Anh

   MÃ TUYỂN SINH: EP03          Hotline: 0904 633 994 (Thầy Mạnh)      Facebook: MFE.EDU.VN   

 

Giới thiệu
Khoa học Dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh
Data Science in Economics and Business
Đào tạo cử nhân Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh có kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về toán – thống kê – tin học để giải quyết các vấn đề kinh tế, kinh doanh sử dụng dữ liệu và dữ liệu lớn; có tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực tự học bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc.

Flyer_02

 

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo DSEB

Tổng số tín chỉ: 125

Năm thứ nhất
 • Đại số
 • Giải tích
 • Các kỹ thuật của giải tích nâng cao
 • Lý thuyết xác suất
 • Lập trình cơ bản
 • Kinh tế vi mô 1
 • Kỹ năng tiếng Anh tổng hợp
 • Triết học Mác-Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin
Năm thứ hai
 • Toán rời rạc
 • Thống kê toán
 • Kinh tế lượng 1
 • Tối ưu hóa
 • Lập trình cho khoa học dữ liệu
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
 • Kinh tế vĩ mô 1
 • Pháp luật đại cương
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng tiếng Anh tổng hợp
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Năm thứ ba
 • Học máy 1
 • Học máy 2
 • Phân tích chuỗi thời gian
 • Chuẩn bị dữ liệu và Víualization
 • Lý thuyết tài chính tiền tệ 1
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Quản trị kinh doanh (*)
 • Marketing căn bản (*)
 • Thương mại điện tử (*)
 • Phân tích hành vi khách hàng (*)
 • Phân tích kinh doanh (*)
 • Ngân hàng thương mại (*)
 • Tài chính quốc tế (*)
 • Kinh tế bảo hiểm (*)
Năm thứ tư
 • Học sâu (**)
 • Phân tích văn bản cho kinh tế học (**)
 • Giới thiệu về thị giác máy tính (**)
 • Marketing theo định hướng dữ liệu (**)
 • Trực quan hóa và kể chuện với dữ liệu (**)
 • Học máy với dữ liệu đồ thị (**)
 • Xử lý dữ liệu lớn (**)
 • Điện toán đám mây (**)
 • Hệ thống phân tán (**)
 • Khóa luận tốt nghiệp

(*) Chọn 5 trong tổ hợp 8 môn tự chọn; (**) chọn 5 trong tổ hợp 9 môn tự chọn.

Chuẩn đầu ra

Kiến thức

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên thuộc chương trình Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh có khả năng:

 • Nắm được các nguyên lý kinh tế – kinh doanh cơ bản của nền kinh tế và doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ngành ngân hàng –tài chính, marketing, thương mại điện tử, du lịch;
 • Hiểu và vận dụng tốt các khái niệm và phương pháp toán – thống kê trong thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, mô hình hóa, và suy diễn thống kê;
 • Hiểu và vận dụng tốt các khái niệm và phương pháp học máy phù hợp cho phân tích dữ liệu, dữ liệu lớn;
 • Hiểu và nắm vững quy trình xây dựng mô hình trong phân tích dữ liệu – dữ liệu lớn từ các yêu cầu thực tiễn trong kinh tế – kinh doanh;
 • Có khả năng thiết kế thuật toán nhằm giải quyết các bài toán kinh tế – kinh doanh với dữ liệu lớn dựa trên các kiến thức và phương pháp toán – thống kê – tin học;
 • Có khả năng kết hợp kết quả phân tích và kiến thức chuyên ngành để đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hỗ trợ ra quyết định trong kinh tế và kinh doanh.

Kỹ năng

 • Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ chuyên dụng: R, Python, SQL;
 • Kỹ năng lập bảng hỏi thu thập dữ liệu cấu trúc, kỹ năng tin học thu thập dữ liệu phi cấu trúc;
 • Kỹ năng quản trị, tổng hợp, trích xuất dữ liệu;
 • Kỹ năng chiết xuất thông tin, phát hiện xu hướng tiềm ẩn, tri thức mới trong dữ liệu;
 • Kỹ năng xây dựng thuật toán, lập trình để giải quyết các yêu cầu nảy sinh, liên quan đến dữ liệu – dữ liệu lớn;
 • Các kỹ năng mềm: tìm kiếm, tóm tắt thông tin, viết báo cáo, thuyết trình, làm việc nhóm, giao tiếp và hợp tác, làm việc độc lập, tổ chức công việc hiệu quả, quản lý thời gian, tư duy phản biện và khả năng lãnh đạo nhóm.

Thái độ và đạo đức nghề nghiệp

 • Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp;
 • Chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan;
 • Nghiêm túc và trung thực trong học tập, nghiên cứu và làm việc;
 • Tuân thủ văn hoá doanh nghiệp.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

 • Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ kiến thức để theo học các chương trình Sau đại học về Khoa học dữ liệu, phân tích dữ liệu, phân tích kinh doanh, và các ngành khác liên quan đến phân tích định lượng trong kinh tế và kinh doanh;
 • Sinh viên được trang bị các kiến thức theo chuẩn chất lượng cao của quốc tế nên có khả năng học và thi các chứng chỉ quốc tế về khoa học dữ liệu, phân tích định lượng.

Ngoại ngữ và tin học:

 • Đạt trình độ về ngoại ngữ: tiếng Anh IELTS 6.0 hoặc tương đương;
 • Đạt trình độ tin học: Chứng chỉ tin học quốc tế IC3 (Internet and Computing Core Certification). Là chuẩn quốc tế về sử dụng máy tính và Internet do tổ chức Certiport của Mỹ cấp;
 • Có khả năng sử dụng ngôn ngữ lập trình và khai thác tốt các phần mềm phục vụ nghiên cứu và ứng dụng trong Kinh tế và Kinh doanh.
Cơ hội nghề nghiệp

Cử nhân Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh làm việc tại các vị trí:

 • Chuyên viên xây dựng mô hình phân tích và dự báo thị trường tại các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng dịch vụ;
 • Chuyên viên xây dựng mô hình tự động hóa phân khúc và hỗ trợ khách hàng tại các ngân hàng – tổ chức tài chính; doanh nghiệp cung ứng dịch vụ;
 • Chuyên viên nghiên cứu, tư vấn tại các trung tâm nghiên cứu thị trường trong nước và quốc tế;
 • Chuyên viên nghiên cứu, phân tích dữ liệu – dữ liệu lớn tại các doanh nghiệp, công ty tư vấn, viện nghiên cứu, cơ quan nhà nước;
 • Chuyên viên quản lý thông tin khách hàng tại các doanh nghiệp.

Cơ hội tiếp tục học tập bậc cao hơn:

– Sau khi tốt nghiệp, người học có lợi thế trong việc theo học chương trình Thạc sỹ và Tiến sỹ khoa học dữ liệu, phân tích dữ liệu, phân tích kinh doanh tại các trường đại học uy tín trên thế giới.

Xem thêm tại: Đào tạo Khoa học Dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh

 

2. Chương trình ACTUARY (ĐỊNH PHÍ BẢO HIỂM & QUẢN TRỊ RỦI RO) Học bằng Tiếng Anh

    MÃ TUYỂN SINH: EP02           Hotline: 0928 366 833  (Cô Thắm)          Facebook: MFE.EDU.VN

Giới thiệu
ACTUARY – Định phí Bảo hiểm và Quản trị rủi ro

Chương trình đào tạo nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực định phí bảo hiểm, quản trị rủi ro, phân tích tài chính, trên cơ sở vận dụng các kiến thức Toán, Thống kê và các công cụ phân tích định lượng hiện đại. Nội dung đào tạo theo chuẩn quốc tế, được giảng dạy bởi các giảng viên đào tạo tại nước ngoài.

Chương trình Actuary tại Khoa Toán Kinh tế đã được Hiệp hội Actuary Mỹ (SOA) chính thức công nhận.

 

Flyer_03

 

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo Actuary

Tổng số tín chỉ: 126

Năm thứ nhất
 • Đại số
 • Giải tích 1
 • Giải tích 2
 • Lý thuyết xác suất
 • Ngôn ngữ lâp trình cho Actuary
 • Pháp luật đại cương
 • Kỹ năng tiếng Anh tổng hợp
 • Triết học Mác-Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
Năm thứ hai
 • Thống kê toán
 • Kinh tế lượng 1
 • Cơ sở toán tài chính
 • Tối ưu hóa 1
 • Mô phỏng ngẫu nhiên và ứng dụng trong tài chính
 • Lý thuyết tài chính tiền tệ 1
 • Kinh tế vi mô 1
 • Kinh tế vĩ mô 1
 • Tài chính doanh nghiệp 1
 • Kinh tế bảo hiểm
 • Ngân hàng thương mại
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Năm thứ ba
 • Phân tích thống kê nhiều chiều
 • Kinh tế lượng 2
 • Phân tích dự báo
 • Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính 1
 • Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính 2
 • Quản trị rủi ro định lượng 1
 • Toán cho Actuary 1
 • Các mô hình tổn thất trong bảo hiểm ngắn hạn
 • Pháp luật kinh doanh bảo hiểm
 • Nguyên lý kế toán
 • Quản trị rủi ro doanh nghiệp
Năm thứ tư
 • Toán cho Actuary 2
 • Định giá và dự phòng trong bảo hiểm ngắn hạn
 • Quản trị rủi ro định lượng 2
 • Khóa luận tốt nghiệp

 

Chuẩn đầu ra

Kiến thức:

Kiến thức cơ bản:

 • Sinh viên Chương trình Actuary bằng tiếng Anh được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính, bảo hiểm, quản lý và quản trị kinh doanh; kiến thức cơ bản về toán học, thống kê, phân tích và dự báo kinh tế – xã hội, mô hình hóa, tối ưu hóa.

Kiến thức chuyên sâu:

Cử nhân ngành Actuary nắm vững:

 • Các kiến thức cơ bản về lý thuyết xác suất, thống kê, kinh tế, tài chính, kế toán, bảo hiểm, luật pháp;
 • Các kiến thức chuyên sâu về viết chương trình (code) cho các bài toán Định phí bảo hiểm và Quản trị rủi ro.
 • Các phương pháp xác định, phân loại, định lượng, phân tích và giảm thiểu các ảnh hưởng về mặt tài chính của rủi ro;
 • Các phương pháp giải các bài toán lựa chọn tối ưu trong việc: quản lý các tài sản nợ/có, lựa chọn danh mục đầu tư, định giá và đánh giá sản phẩm bảo hiểm/tài chính;

Kỹ năng:

 • Kỹ năng phân tích: có kỹ năng phân tích để giải quyết các vấn đề cụ thể; xem xét các dữ liệu phức tạp nhằm mục đích nhận dạng, xác định xu thế và đánh giá rủi ro; đưa ra các bước cần thực hiện để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của rủi ro.
 • Kỹ năng toán học: có kỹ năng làm việc với các con số nhanh và chính xác.
 • Khả năng làm việc dưới áp lực lớn: Actuary có khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn nghiêm ngặt, với công việc mang tính trách nhiệm cao do các quyết định đưa ra có tầm ảnh hưởng sâu rộng.
 • Kỹ năng giao tiếp: có khả năng thu nhận thông tin từ khách hàng và các phòng ban liên quan như Kế toán, Tài chính, Công nghệ thông tin và Quản lý cấp cao nhằm giải quyết các bài toán đặt ra; có khả năng trình bày công việc một cách rõ ràng, logic.
 • Kỹ năng làm việc nhómcó khả năng tham gia hoạt động nhóm theo yêu cầu công việc.
 • Kỹ năng làm việc độc lập: có khả năng tự giải quyết vấn đề và có khả năng lãnh đạo một nhóm để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.

Tin học và Ngoại ngữ

 • Tiếng Anh: IELTS 6.0 hoặc tương đương, sử dụng thành thạo tiếng Anh để làm việc trong môi trường quốc tế một cách hiệu quả, tiếp tục học tập nâng cao trình độ trong bối cảnh toàn cầu hóa, bao gồm tiếng Anh trong giao tiếp và soạn thảo, dịch thuật các tài liệu chuyên ngành Actuary.
 • Tin học: Đạt chuẩn của DDHKTQD, có khả năng sử dụng các công cụ, phần mềm trong lập trình để khai phá dữ liệu, mô hình hóa, tối ưu hóa các bài toán thực tế.

Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:

 • Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Actuary, sinh viên có khả năng tự tìm kiếm các cơ hội công việc, tự chủ trong cuộc sống và có ý thức tự chịu trách nhiệm về các công viêc mình thực hiện trước quy định của cơ quan làm việc và pháp luật.
Cơ hội nghề nghiệp - chứng chỉ nghề nghiệp

Cử nhân Actuary có cơ hội làm việc tốt tại:

 • Các Công ty Bảo hiểm: Xây dựng, định giá, đánh giá các sản phẩm bảo hiểm, quản lý rủi ro và lập các kế hoạch đầu tư;
 • Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng: Quản lý tài sản tài chính, xây dựng mô hình quản trị rủi ro;
 • Các Quỹ đầu tư tài chính: Xây dựng và quản lý các danh mục đầu tư; thiết kế, định giá và đánh giá các tài sản tài chính;
 • Các Công ty tư vấn: Thiết lập các kế hoạch tài chính, hưu trí cho các cá nhân và doanh nghiệp; Xây dựng các mô hình đánh giá chính sách kinh tế xã hội và dự báo;
 • Các cơ quan Nhà nước: Quản lý các chương trình và giám sát về tài chính của các công ty; nghiên cứu viên.

Cơ hội tiếp tục học tập bậc cao hơn:

 • Trong quá trình học, sinh viên thuận lợi trong việc theo học chương trình liên kết đào tạo liên thông Cử nhân – Thạc sĩ Actuary với đại học Lyon 1 – Cộng hòa Pháp và các chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ tại các trường Đại học nước ngoài.

 Chứng nhận/ chứng chỉ nghề nghiệp

 • Một số môn học được công nhận bởi Hiệp hội Actuary Mỹ (SOA); Người học thuận lợi trong việc lấy chứng chỉ nghề nghiệp của các Hiệp hội Actuary quốc tế, có cơ hội trở thành thành viên Hiệp hội Actuary quốc tế.

Xem thêm tại: Đào tạo ngành Actuary

 

3. Ngành TOÁN KINH TẾ

   MÃ NGÀNH: 7310108      Hotline: 0904 620 505 (Thầy Thế)    Facebook: MFE.EDU.VN

Giới thiệu
Ngành Toán kinh tế (Mathematical Economics Major)

Đào tạo cử nhân trong lĩnh vực phân tích định lượng trong Kinh tế – Tài chính – Kinh doanh, có năng lực và kỹ năng chuyên sâu về quản trị rủi ro, phân tích và dự báo về tài chính, thị trường, đánh giá chính sách, dự báo kinh tế xã hội. Cử nhân Toán Kinh tế được cung cấp các công cụ phân tích định lượng hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu phân tích dữ liệu phục vụ cho việc ra quyết định trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0.

Ngành Toán kinh tế có hai định hướng chuyên sâu:

 • (1) Toán kinh tế (Mathematical Economics Orientation)
 • (2) Toán tài chính (Mathematical Finance Orientation)

 

Flyer_04

 

 

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo Ngành Toán Kinh tế

Tổng số tín chỉ: 130

Năm thứ nhất
 • Pháp luật đại cương
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Triết học Mác-Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin
 • Đại số
 • Giải tích 1
 • Giải tích 2
 • Lý thuyết xác suất
Năm thứ hai
 • Lý thuyết tài chính tiền tệ
 • Nguyên lý kế toán
 • Kinh tế phát triển
 • Kinh tế quốc tế
 • Kinh tế và quản lý môi trường
 • Kinh tế đầu tư
 • Kinh tế vi mô 2
 • Lịch sử Đảng CSVN
 • Cơ sở lập trình
 • Tối ưu hóa
 • Thống kê toán
 • Lý thuyết mô hình toán kinh tế 1
 • Kinh tế lượng I
 • Cơ sở toán tài chính (*)
 • Cơ sở dữ liệu (*)
 • Phân tích thống kê nhiều chiều (*)
Năm thứ ba
 • Mô hình phân tích, định giá tài sản tài chính 1
 • Chuyên đề thực tế
 • Ngân hàng thương mại
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Phân tích chuỗi thời gian và dự báo (*)
 • Mô hình tài chính công ty (*)
 • Mô hình I/O (*)
 • Lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong kinh tế – kinh doanh (*)
 • KInh tế lượng II (*)
 • Mô phỏng ngẫu nhiên và ứng dụng trong tài chính (*)
 • Quản trị rủi ro định lượng 1 (*)
Năm thứ tư
 • Khóa luận tốt nghiệp
 • Lập trình Python (*)
 • Mô hình phân tích, định giá tài sản tài chính 2 (*)
 • Ứng dụng khoa học dữ liệu trong marketing (*)
 • Quản trị rủi ro định lượng 2 (*)
 • Lý thuyết mô hình toán kinh tế 2 (*)

 

(*) là môn tự chọn, sinh viên chọn 10 trong số 15 môn.

Chuẩn đầu ra

Về kiến thức:

Cử nhân ngành Toán ứng dụng trong kinh tế có đủ kiến thức toán học, kinh tế và quản trị kinh doanh đáp ứng yêu cầu:

 • Mô hình hóa, phân tích, dự báo trong việc xây dựng chính sách;
 • Lựa chọn quyết định quản lý, điều hành có căn cứ khoa học dựa trên việc kết hợp phân tích định tính và phân tích định lượng
 • Sử dụng các phương pháp, công cụ phân tích dữ liệu hiện đại, cập nhật.

Về kỹ năng:

 • Biết vận dụng hệ thống các kiến thức được trang bị để tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, tổng hợp dữ liệu, lập và trình bày các báo cáo theo các yêu cầu của công tác quản lý;
 • Có các kỹ năng mô hình hóa và phân tích các vấn đề kinh tế – xã hội; sử dụng tốt các kỹ thuật phân tích dữ liệu, dự báo với sự trợ giúp của các phần mềm chuyên dụng: R, Python, Eviews, SPSS, Stata, Matlab, MetaStock,….;
 • Có kỹ thuật lập trình, mô phỏng ngẫu nhiên đáp ứng yêu cầu nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng.

Về thái độ:

 • Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp;
 • Chấp hành đúng pháp luật Nhà nước;
 • Cầu thị, nghiêm túc và trung thực trong học tập, nghiên cứu và làm việc.

Trình độ ngoại ngữ và tin học:

 • Đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học theo công bố chung của Trường Đại học Kinh tế quốc dân đối với khối không chuyên ngoại ngữ, tin học.
 • Có khả năng sử dụng ngôn ngữ lập trình và khai thác tốt các phần mềm phục vụ nghiên cứu và ứng dụng.
Cơ hội nghề nghiệp

Cử nhân Toán Kinh tế có thể làm việc tại các cơ quan nghiên cứu và tư vấn về Thị trường, Doanh nghiệp, Ngân hàng, Tổ chức tín dụng, Cơ quan nhà nước, Trường đại học:

 • Chuyên viên nghiên cứu phân tích thị trường: phân tích, đánh giá, dự báo nhu cầu thị trường – thị hiếu người tiêu dùng, giúp hỗ trợ ra quyết định sản xuất kinh doanh;
 • Chuyên viên phân tích tài chính: phân tích, đánh giá, dự báo thị trường chứng khoán, vị thế tài chính các công ty, các công cụ đầu tư khác, giúp tư vấn ra quyết định về đầu tư, mua bán sáp nhập doanh nghiệp;
 • Chuyên viên phân tích rủi ro: phân tích, đánh giá, dự báo rủi ro, tư vấn quản trị rủi ro tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng, tư vấn xây dựng danh mục đầu tư và môi giới chứng khoán;
 • Chuyên viên phân tích chính sách kinh tế và dự báo: phân tích, đánh giá tác động của các chính sách kinh tế và dự báo kinh tế, hỗ trợ ra quyết định chính sách từ phía nhà nước và tư vấn doanh nghiệp trong việc thích ứng với chính sách mới;
 • Giảng viên tại các trường đại học; chuyên viên tại các Bộ – Ngành tại đơn vị phân tích định lượng trong kinh tế – kinh doanh.

 

Cử nhân Toán kinh tế có lợi thế trong việc học Sau đại học tại các trường đại học trên thế giới.

 

Xem thêm tại: Đào tạo Ngành Toán kinh tế

 

4. Một số câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Về điểm chuẩn vào học các chương trình

Câu hỏi: ​​Cho em hỏi rằng, phổ điểm năm nay tầm bao nhiêu thì sẽ có cơ hội đỗ ạ? Và khoa có xét thêm bao nhiêu % chỉ tiêu nữa ạ?

Trả lời: Ngoài tuyển thẳng và xét tuyển tổ hợp được quy định hàng năm, ĐH KTQD sử dụng điểm thi THPT Quốc gia làm tiêu chuẩn tuyển sinh.

Điểm đỗ vào ĐH KTQD nói chung và chương trình Actuary nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào đề thi THPT Quốc gia của Bộ.

Dưới đây là bảng tham khảo điểm chuẩn những năm gần đây của các chương trình khoa Toán kinh tế, các chương trình Tiếng Anh khác trong trường.

EBBA: Quản trị kinh doanh, EPMP: Quản lý công và Chính sách, EBDB: Kinh doanh số, BA: phân tích kinh doanh, ESOM: Quản trị điều hành thông minh, EMQI: Quản trị chất lượng và đổi mới, BFT: Công nghệ tài chính.

Từ năm 2023, điểm ngành Toán Kinh tế có điểm Toán nhân đôi.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  2023  
Ngành Toán kinh tế 23,25 20,64 23,25 21,45 24,15 26,45  26,75   35.95*  
Chương trình Actuary 21,50 23,50 25,85  26,50   26.45  
Chương trình DSEB 23,00 25,80  26,50   26.85  
E-BBA 23,75 23,07 25,25 22,10 24,25 26,25  27,00      
E-PMP 20,55 23,25 21,00 21,50 25,35  25,50      
E-BDB 23,35 26,10  26,50      
BA 23,35 26,30  27,00      
E-SOM 23,15 26,00  26,50      
E-MQI 22,75 25,75  25,75      
BFT 22,75 25,75  26,50      
BBAE 26,25
ATC-ICAEW 27,50
BFI 26,50
IHME 26,25
AUD-ICAEW 27,85
FE 26,25
LSIC 28,00
POHE 26,25

Từ năm 2018 về sau, không có tiêu chí phụ cho đỗ đầu vào, tuy nhiên các bạn có nền tảng Toán học tốt hơn sẽ thuận lợi hơn trong quá trình học tập, vì ngành Actuary yêu cầu có tư duy logic toán tốt.

Câu hỏi: Về học phí các chương trình

Câu hỏiXin cho biết học phí của các chương trình bậc Đại học?

Trả lời: Mức học phí tùy theo chương trình, tính theo quy định của ĐHKTQD. Học phí tham khảo các năm gần đây như sau, tính một năm học 10 tháng.

Năm học 2017 – 2018 2018 – 2019 2019 – 2020 2020 – 2021 2021 – 2022 2022 – 2023 2023 – 2024
Ngành Toán kinh tế 16,5 triệu 16,5 triệu 16,5 triệu 16,5 triệu 16,5 triệu 16,5 triệu
Chương trình Actuary 50,0 triệu 50,0 triệu 50,0 triệu 50,0 triệu 50,0 triệu
Chương trình DSEB 50,0 triệu 50,0 triệu 50,0 triệu 50,0 triệu

Câu hỏi: Về hỗ trợ học phí

Câu hỏi của bạn Dương Tuyết Nhi: Chương trình có phương thức hỗ trợ học phí không?

Trả lời: Hiện chương trình mới mở năm đầu tiên, Khoa Toán kinh tế cũng kêu gọi sự ủng hộ từ các đơn vị hỗ trợ, tuy nhiên hiện tại chưa có được sự hỗ trợ chính thức nào.

Với năng lực của Khoa, hàng năm Khoa có trao các suất học bổng có tính chất khuyến khích, và dành cho tất cả các sinh viên của khoa đạt được các yêu cầu (như học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học). Học bổng này có tính chất phần thưởng chứ chưa được là học bổng dài hạn.
Trong thời gian tới, nếu có được sự tài trợ chính thức và lâu bền từ các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp thì Khoa mới có thể có hỗ trợ cho các bạn sinh viên.

Câu hỏi: Về điều kiện Tiếng Anh để theo học chương trình

Câu hỏi từ học sinhTiếng Anh của em chưa tốt, vậy có thể theo học chương trình được không?

Trả lời: Trong chương trình học có 27 tín chỉ (= 405 giờ) học Tiếng Anh để đảm bảo trình độ tiếng Anh nghe giảng và học được chương trình. Với hệ thống các học phần chuyên ngành được trình bày bằng ngôn ngữ toán học và số giờ học tiếng Anh trên, khi có cố gắng thì bạn hoàn toàn có thể theo học chương trình.

Câu hỏi: Về cơ hội việc làm

Câu hỏi của bạn Thùy Trang: Học xong chương trình Actuary có cơ hội làm việc gì, ở những cơ quan nào?

Trả lời: Thông tin về cơ hội việc làm bạn có thể tham khảo trong bài viết: Actuary – vị trí việc làm và thu nhập

Câu hỏi: Về hành nghề và thành viên hiệp hội Actuary

Câu hỏiEm nghe nói sau khi tốt nghiệp người học Actuary muốn hành nghề phải là hội viên của hiệp hội Actuary?

Trả lời: Thông tin trên không chính xác. Việc hành nghề Actuary dựa trên việc bạn có bằng Đại học (Cao học) hoặc có các chứng chỉ Actuary.

Việc là thành viên Hiệp hội hỗ trợ bạn liên kết với những người trong cùng nghề, và có thuận lợi hơn khi xin việc, khi đưa ra các sản phẩm bảo hiểm mới ra thị trường, nhưng không phải là điều kiện cần để được hành nghề.

Câu hỏi: Về hai chương trình Actuary

Câu hỏi của bạn Bùi Thùy Linh: Chương trình Actuary bậc Đại học và chương trình Actuary liên kết với chương trình Lyon khác nhau như thế nào?

Trả lời: Tại đây dành để trả lời các câu hỏi về chương trình Actuary cử nhân, không phải về chương trình Liên thông. Về chương trình Liên thông, bạn có thể vào FB Group Actuary.NEU để được trao đổi kỹ hơn.

Sự phân biệt của hai chương trình như sau:

(1) Chương trình Cử nhân – Thạc sỹ liên kết với ĐH Lyon1 – Cộng hòa Pháp

(2) Chương trình Cử nhân học bằng tiếng Anh

Đây là hai chương trình cùng đào tạo chuyên ngành Actuary, nhưng khác nhau như sau:

 

Chương trình Cử nhân – Thạc sỹ liên kết với ĐH Lyon 1 – Pháp Chương trình Cử nhân
Actuary học bằng tiếng Anh,
ĐH KTQD
Năm bắt đầu 2007 2018
Đã thực hiện 9 khóa 2018 tuyển sinh khóa đầu
Tuyển sinh Hàng năm
Khóa tiếp theo vào tháng 8/2024
Hàng năm, từ tháng 7/2018
Yêu cầu đầu vào Đã học xong 2 năm ĐH tại Việt Nam với đầu vào ĐH có môn Toán. Tiếng Anh trình độ 4/6
Thi tuyển: Toán và phỏng vấn tiếng Anh/Pháp (ĐH Lyon 1 tổ chức)
Trúng tuyển ĐH KTQD qua kỳ thi quốc gia khối A00, A01, D01, D07; hoặc tuyển thẳng
Bằng cấp Cử nhân, Thạc sỹ của ĐH Lyon 1 Cử nhân của ĐH KTQD
Thời gian học 2 năm tại Việt Nam + 1 năm tại Pháp + 0,5 năm thực tập Hệ 4 năm tại Việt Nam
Ngôn ngữ học Tiếng Anh + Tiếng Pháp Tiếng Anh
Học phí Theo quy định của ĐH Lyon 1
Khóa 10: bậc cử nhân 1 năm: 95 triệu
bậc Thạc sỹ năm 1: 120 triệu
Theo quy định của ĐH KTQD
Năm 2023 là 50 triệu VND/ năm

Câu hỏi: Về việc học Văn bằng 2 Actuary

Câu hỏiEm có thể theo học chuyên ngành khác tại ĐH KTQD, sau đó học bằng 2 Actuary / DSEB được không?

Trả lời: Các chương trình học bằng tiếng Anh tại trường ĐH KTQD không có hệ đào tạo bằng 2. Do đó muốn có bằng Cử nhân Actuary do trường ĐH KTQD cấp, bạn phải theo học khóa học từ đầu.

Flyer_05