Nghiên cứu sinh

Khoa Toán Kinh tế bắt đầu đào tạo bậc Nghiên cứu sinh từ năm 1975, chuyên ngành Toán kinh tế, thuộc Khối ngành Kinh tế học.

Nghiên cứu sinh đầu tiên của Khoa bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ là Nguyễn Văn Thiều, bảo vệ năm 1979.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SỸ KINH TẾ
Chuyên ngành điều khiển học kinh tế (Toán kinh tế)

1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo các chuyên gia, các cán bộ có trình độ chuyên sâu trong nghiên cứu, trong lĩnh vực phân tích, dự báo, mô phỏng và hoạch định chính sách ở tầm vĩ mô và vi mô trên cơ sở ứng dụng và phát triển những thành tựu mới nhất về mô hình hoá, các mô hình toán học, các phương pháp xử lý dữ liệu và kỹ thuật tính toán hiện đại, các kiến thức kinh tế liên ngành.

Cán bộ tốt nghiệp sẽ được nhận bằng tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành Điều khiển học kinh tế, có khả năng đảm nhận các công tác: Tư vấn và phân tích định lượng trong kinh tế và quản trị kinh doanh ở các bộ, các ngành, các công ty; Nghiên cứu, giảng dạy Toán kinh tế ở các trường đại học, cao đẳng thuộc khối kinh tế, các khoa kinh tế tại các trường kỹ thuật.

2. Đối tượng dự tuyển

Văn bằng: Cử nhân  và thạc sỹ
Ngành tốt nghiệp:

  • Trong nước: Toán kinh tế, Toán ứng dụng, Toán – tin, Tin học kinh tế, Kinh tế và  các ngành kỹ thuật, các ngành tự nhiên của các trường khoa học kỹ thuật và khoa học cơ bản.
  • Ngoài nước: Kinh tế toán, Kinh tế lượng, Toán Tài chính, Kinh tế học.

Các thí sinh tốt nghiệp các ngành khoa học tự nhiên, các trường kỹ thuật, …, phải chuyển đổi theo quy định chung của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Kinh nghiệm nghề nghiệp: Không bắt buộc nhưng có ưu tiên khi tuyển chọn.

3. Chương trình đào tạo

3.1. Khái quát chương trình

Chương trình đào tạo bao gồm ba khối kiến thức: Các kiến thức chung, các kiến thức cơ sở và các kiến thức chuyên ngành.

Các kiến thức chung : 03 môn, 20 đvht

Các môn cơ sở: 15 môn, 48 đvht, trong đó:

  • Số môn bắt buộc 13 môn với 42 đvht;
  • Số môn lựa chọn: 02 môn 6 đvht.

Các môn chuyên ngành: 04 môn với 12 đvht, trong đó:

  • Số môn bắt buộc 02 môn với 6 đvht;
  • Số môn lựa chọn: 02 môn 6 đvht.

Các chuyên đề: 3 chuyên đề * 2đvht= 6 đvht

Luận văn tốt nghiệp: 12 đvht.

Yêu cầu của luận văn:

  • Khái quát những nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các vấn đề cơ bản liên quan đến đề tài của luận văn.
  • Hệ thống hoá những nội dung chính của cơ sở lý thuyết và thực tiễn mà đề tài của luận văn sẽ đề cập.
  • Áp dụng, mở rộng và phát triển các nội dung trên trong một điều kiện cụ thể.
  • Luận văn phải có hướng để tiếp tục phát triển về mặt lý thuyết và ứng dụng.

3.2. Danh mục các môn học

Ghi chú:

(*) Môn “Lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong kinh tế &QTKD” có thể thay bằng môn ” Cơ sở dữ liệu” tuỳ thuộc vào đặc điểm của học viên trong từng khoá.

(**) Các chuyên đề I, II, III sẽ được giao cho từng học viên tuỳ thuộc đề tài của học viên.