Bậc Đại học

Khoa Toán kinh tế bắt đầu đào tạo bậc Đại học chuyên ngành Toán kinh tế từ năm 1968. Khóa sinh viên đầu tiên của Khoa Toán kinh tế tương ứng với khóa 10 của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trước năm 2012, Khoa đào tạo với mô hình Chuyên ngành, nằm trong Khối ngành Kinh tế. Từ năm 2012, Ngành Toán kinh tế được thành lập, các chuyên ngành nằm trong Ngành Toán kinh tế.

Từ năm 2019, tương ứng với khóa 61 của ĐHKTQD, khoa đào tạo Ngành, với các định hướng chuyên sâu, không còn hình thức Chuyên ngành.

Từ năm 2018, Khoa mở chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh, chương trình trực thuộc Trường.

Hiện nay, bậc Đại học Khoa đào tạo:

  • Ngành Toán Kinh tế, với hai định hướng chuyên sâu Toán kinh tế và Toán tài chính
  • Chương trình Định phí Bảo hiểm và Quản trị rủi ro (Actuary) học bằng Tiếng Anh
  • Chương trình Khoa học Dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh (DESB) học bằng Tiếng Anh
  • Chương trình liên thông Cử nhân – Thạc sỹ Actuary, liên kết với ĐH Lyon 1 – Pháp

 

Các chuyên ngành khoa đã đào tạo từ khóa 60 trở về trước

  • Chuyên ngành Toán Kinh tế (từ khóa 10 đến khóa 60)
  • Chuyên ngành Toán Tài chính (từ khóa 44 đến khóa 60)
  • Chuyên ngành Tin học Kinh tế (từ khóa 33 đến khóa 41)
  • Chuyên ngành Xử lý thông tin Kinh tế (từ khóa 14 đến khóa 20)