Thuộc BM Toán Kinh tế

Các môn học Bộ môn Toán kinh tế giảng dạy

Giảng dạy toàn trường

Lý thuyết xác suất và Thống kê toán

Mã học phần: TOKT                        Tên Tiếng Anh: Probability and Mathematical Statistics

Nội dung

1 Biến cố và xác suất
2 Biến ngẫu nhiên và Quy luật phân phối xác suất
3 Một số quy luật phân phối thông dụng
4 Biến ngẫu nhiên hai chiều
5 Luật số lớn
6 Mẫu ngẫu nhiên
7 Ước lượng tham số
8 Kiểm định giả thuyết thống kê
9 Kiểm định phi tham số

Tài liệu: Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, Ngô Văn Thứ (2012), Giáo trình Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.

Kinh tế lượng 1

Mã học phần: TOKT                        Tên Tiếng Anh: Econometrics

Nội dung

1 Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến
2 Mô hình hồi quy bội
3 Suy diễn thống kê và dự báo từ mô hình
4 Phân tích hồi quy với biến định tính
5

 

 

 

 

Kiểm định và lựa chọn mô hình

  • Trung bình sai số khác không
  • Phương sai sai số thay đổi
  • Phân phối chuẩn của sai số
  • Hiện tượng đa cộng tuyến
6 Mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian
7 Vấn đề tự tương quan trong mô hình hồi quy chuỗi thời gian

Tài liệu: Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh (2012), Giáo trình Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.

 

Giảng dạy chuyên ngành - Tiếng Việt

Thống kê toán

Mã học phần: TOKT                        Tên Tiếng Anh: Mathematical Statistics

Nội dung

1 Các khái niệm cơ bản
2 Mô tả số liệu bằng bảng và dồ thị
3

 

 

 

 

 

Thống kê mô tả

  • Xu thế trung tâm: trung bình, trung vị, mốt
  • Các phân vị: tứ phân vị, bách phân vị
  • Đo độ biến động: phương sai, độ lệch chuẩn, hệ số biến thiên, khoảng tứ phân vị
  • Dạng phân phối: hệ số bất đối xứng, hệ số nhọn
  • Đo mối liên hệ: hiệp phương sai, hệ số tương quan
4 Mẫu ngẫu nhiên – phân phối mẫu
5 Ước lượng điểm
6 Ước lượng bằng khoảng tin cậy
7 Kiểm định giả thuyết thống kê
8 Suy diễn thống kê với hai mẫu
9 Kiểm định phi tham số

Tài liệu: Ngô Văn Thứ (2012), Giáo trình Thống kê toán, NXB Khoa học kỹ thuật.