Nhiệm vụ

Hai nhiệm vụ của Khoa là Đào tạo và Nghiên cứu khoa học