Bùi Dương Hải | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Bùi Dương Hải

Bùi Dương Hải
 • Bùi Dương Hải
 • 1976
 • Thạc sỹ
 • Giảng viên
 • Toán kinh tế
 • Phó trưởng Bộ môn
 • haibd@neu.edu.vn
 • haitkt@gmail.com
 • LÝ LỊCH KHOA HỌC

  Các lớp giảng dạy

  ĐH Khoa-Viện
  Chương trình
  Học phần Các liên kết
  NEU Chung Xác suất Thống kê Bài giảng: LINK
      Kinh tế lượng 1 Tài liệu : LINK  
  Đăng ký chủ đề (2019): LINK 
  Nộp bài: LINK
      Kinh tế lượng 2 Tài liệu: LINK
  KTL 2(117)_1: LINK
    Chuyên ngành Thống kê toán Tài liệu 2018: LINK
  Thống kê toán (118)_2:
  Nộp bài: LINK 
      Game Theory  Tài liệu: LINK2 
  Nhóm thuyết trình: LINK
  Nộp bài thuyết trình: LINK
      Lý thuyết Mô hình
  Toán kinh tế
  LTMHTKT - 1: LINK 
  LTMHTKT - 2: LINK
    Sau ĐH Kinh tế lượng ƯD Tài liệu: LINK
  Eviews: LINK
  Đăng ký BT: LINK
  Nộp : LINK
      Nhập môn phân tích dữ liệu Tài liệu: LINK 
      Ôn tập thi CH Tài liệu: LINK
  Đề KTQD 2005-16: LINK
    EBBA Prob & Stats Materials: LINK 
  Present submit: 9A ; 9B ; 9C
      Econometrics Materials: 
      Buisiness Stats Materials: 
    EPMP Prob & Stats Materials:  LINK    
  Submit:
      Econometrics Materials: LINK
  Eviews: LINK
    ISME UWE: SDM
  Statistics and Data Management
  Materials: LINK
      UWE: Econometrics Materials: LINK2018
  STATA: LINK
  Materials: LINK2017
  Present submit: LINK2018
  File: UWE11_Gx_ID_Name.pdf
  (PDF file only)
      UWE: Final Project  
      BTEC: SFM
  Statistics for Management
  Materials: LINK   
  Submit: LINK
    SAA Probability & Statistics Materials: LINK 
  Submit: LINK
      Quantitative Method Materials: LINK
  Submit: 
  DAV CLC Kinh tế lượng Tài liệu (2017):  LINK 
  BAV ISB CityU: BS
  Business Stats 
  Materials: LINK 
  Submit: LINK 
      Statistics for Management Materials: 
  Submit:
  AOF IIFE ECON1150
  Econometrics for Finance
  Materials: LINK
  Eviews10: Download
      Research Method Modules Materials:
  Submit: 
         

   

  Khi mạng quá tải, một số liên kết sẽ không thực hiện được. Trường hợp cần thiết xin vui lòng gửi thư đến địa chỉ haitkt@gmail.com.