Đào Bùi Kiên Trung | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Đào Bùi Kiên Trung

Đào Bùi Kiên Trung
 • Đào Bùi Kiên Trung
 • 1989
 • Thạc sĩ
 • Giảng viên
 • Toán tài chính
 • Bí thư LCĐ Khoa Toán Kinh tế
 • trungdbk@neu.edu.vn
 • dbktrung@gmail.com
 • Công trình khoa học đã công bố:

  1. “Tiếp cận vốn tín dụng và tỉ lệ tham gia lực lượng lao động”, Tạp chí Ngân hàng, số 06, tháng 03/2017

  2. “Ý nghĩa kinh tế của tín dụng thương mại và sự tương tác với tín dụng ngân hàng”, Tạp chí kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, tháng 04/2017