Dương Việt Thông | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Dương Việt Thông

Dương Việt Thông
 • Dương Việt Thông
 • 1982
 • Tiến sĩ
 • Giảng viên
 • Toán cơ bản
 • thongduongviet@gmail.com
 • Quá trình đào tạo:
  Ph.D, Hanoi University of Science, 2010-2015
  Master,  Hanoi University of Science, 2006-2008
  Undergraduate, Hanoi University of Science, 2001-2005

   

  Hướng nghiên cứu:
  Fixed Point Theory 
  Iterative Methods
  Equilibrium Problem
  Variational Inequality Problem
  Optimization

   

  Giảng dạy:

  Đại số tuyến tính

  Giải tích cổ điển

  Giải tích hàm

  Olympic toán sinh viên môn Giải Tích

  Olympic toán sinh viên môn Đại Số

   

  Sách đã xuất bản:

  1. Dương Việt Thông, Hệ thống kiến thức môn toán cao cấp 1, Nhà xuất bản ĐH Kinh tế Quốc dân, 2015.

  2. Dương Việt Thông, Nguyễn Xuân Tiệp, Nguyễn Văn Quý, Hệ thống kiến thức môn toán cao cấp 2, Nhà xuất bản ĐH Quốc gia Hà Nội, 2016 (Chủ biên).

   

  Công trình khoa học:


  1. Duong Viet Thong (2011), On a Mann type implicit iteration process for strictly pseudocontraction semigroups, Annals of the University of Craiova, Mathematics and Computer Science Series, 38 (3),  101-108. (SCOPUS)

  http://inf.ucv.ro/~ami/index.php/ami/article/view/403 

   

  2. Duong Viet Thong (2011), Weak convergence theorem for Lipschitzian pseudocontraction semigroups in Banach spaces, Annals of the University of Craiova, Mathematics and Computer Science Series, 38 (2), 1-6. (SCOPUS)

  http://inf.ucv.ro/~ami/index.php/ami/article/view/375 

   

  3. Duong Viet Thong (2011), An implicit iteration process for nonexpansive semigroups, Nonlinear Anal., 74 (17), 6116-6120.  (SCI)

   DOI: 10.1016/j.na.2011.05.090

   

  4. Duong Viet Thong (2012), The comparison of the convergence speed between Picard, Mann, Ishikawa and two-step iterations, Acta Math. Vietnam, 37(2), 243-249. (SCOPUS)

  http://journals.math.ac.vn/acta/images/stories/pdf1/Vol_37_No_2/Bai8_DVThong_Acta_11_16.pdf 

   

  5. Duong Viet Thong (2012), Viscosity approximation method for Lipschitzian pseudocontraction semigroups in Banach spaces, Vietnam J. Mathematics, 40(4), 515-525. (SCOPUS)

  http://www.math.ac.vn/publications/vjm/VJM_40/515-525.htm 


  6. Duong Viet Thong (2014), Weak convergence theorems for strongly continuous semigroups of pseudocontractions, Acta Math. Vietnam, 39, 253-261.  (SCOPUS)

  DOI: 10.1007/s40306-014-0053-4

   

  7. Duong Viet Thong, Le Anh Dung (2014), Viscosity approximation method for nonexpansive semigroups in Banach spaces, Vietnam J. Mathematics, 42, 63-72. (SCOPUS)

  DOI:10.1007/s10013-013-0033-3 

   

  8. Duong Viet Thong (2016), Viscosity approximation methods for solving fixed point problems and split common fixed point problems, Journal of Fixed Point Theory and Applications (SCIE)

  DOI: 10.1007/s11784-016-0323-y

   

  9. Duong Viet Thong, Dang Van Hieu (2017), An inertial method for solving split common fixed point problems,  Journal of Fixed Point Theory and Applications  (SCIE)

   DOI: 10.1007/s11784-017-0464-7

   

  10. Dang Van Hieu, Duong Viet Thong  (2017),  New extragradient-like algorithms for strongly pseudomonotone variational inequalities, Journal of  Global Optimization (SCI)

   DOI: 10.1007/s10898-017-0564-3

   

  11. Duong Viet Thong, Dang Van Hieu  (2017),  Modified subgradient extragradient algorithms for variational inequality problems and  fixed point problems, Optimization (SCIE)

  DOI: 10.1080/02331934.2017.1377199

   

  12. Duong Viet Thong, Dang Van Hieu (2017), Weak and strong convergence theorems for variational inequality problems,  Numerical Algorithms  (SCIE)

  DOI: 10.1007/s11075-017-0412-z

   

  13. Duong Viet Thong, Dang Van Hieu (2017), Modified subgradient extragradient method for inequality variational problems, Numerical Algorithms (SCIE) 

  DOI: 10.1007/s11075-017-0452-4