Lê Thị Anh

Họ tên
Lê Thị Anh
Bộ môn:
Toán cơ bản
Học vị:
Thạc sỹ
Chức danh:
Giảng viên
Chức vụ:
Liên hệ:
leanhtoankt@neu.edu.vn; leanhtoankt@gmail.com

Quá trình đào tạo

 • Năm 2000: Cử nhân  – Khoa Toán Tin – Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội. Chuyên ngành : Đại số.
 • Năm 2003: Thạc sỹ- Khoa Toán Tin – Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội. Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân.
 •  Năm 2016 đến nay: NCS K37 – Khoa Toán kinh tế – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Chuyên ngành: Toán kinh tế  – Kinh tế học

Quá trình công tác

 • Năm 2005 đến nay: Giảng viên Bộ môn Toán cơ bản – Khoa Toán kinh tế – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Các môn giảng dạy

 • Toán cho các nhà kinh tế 1
 • Toán cho các nhà kinh tế 2

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ
 •  Thực phẩm an toàn

Các công trình tham gia nghiên cứu

 1. Năm 2014-2015 tham gia đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng của đại số tuyến tính và giải tích trong tính toán bảo hiểm tài chính.
 2. Năm 2016-2017 chủ trì đề tài cấp cơ sở: Tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới đến khả năng phục hồi của DNVVN  trong công nghiệp chế biến, chế tạo.
 3. Năm 2017-2019  tham gia đề tài Nafosted, ‘Thị trường thực phẩm sạch Việt Nam: Thông tin bất đối xứng và bài toán bảo vệ thị  trường nội địa trong bối cảnh hội nhập quốc tế’.
 4. Năm 2018-2019 chủ trì đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu hành vi tiêu dùng rau an toàn trên địa bàn Hà Nội: sử dụng phương pháp tham số và phi tham số.

Sách đã xuất bản

 • 2006: Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế ( Phần I: Đai số Tuyến tính) – Tham gia.
 •  2007: Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế ( Phần II: Giải tích toán học) – Tham gia.
 •  2017: Hướng dẫn giảng dạy và học tập môn toán cho các nhà kinh tế 1 – Tham gia.
 • 2018: Mô hình định lương nghiên cứu hành vi người tiêu dùng đối với thị trường thực phẩm sạch Việt Nam. Trường hợp thị trường Hà Nội – Tham gia

Bài báo và công trình đã công bố

 1. Sở hữu nhà nước và chi phí đại diện trên sàn chứng khoán Việt Nam – Nghiên cứu trên tại sàn giao dịch Hồ Chí Minh. Số 213, tháng 3/2015. Tạp chí: Kinh tế & Phát triển – Đồng tác giả.
 2. Vai trò công nghiệp – dịch vụ trong hiệu quả hoạt động ngông nghiệp của các hộ gia đình nông thôn Việt Nam. Số 224, tháng 2/2016.Tạp chí :Kinh tế & Phát triển. Đồng tác giả.
 3. Khủng hoảng kinh tế thế giới và sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Số đặc biệt, tháng 9/2016. Tạp chí :Kinh tế & Phát triển – Đồng tác giả.
 4. Hành vi của người tiêu dùng Việt Nam và mức độ sẵn lòng chi trả cho rau an toàn trong điều kiện thông tin bất đối xứng – Nghiên cứu cho trường hợp Hà Nội. Tập 19- Số 8 – Tháng 8 năm 2017. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam. Đồng tác giả.
 5. Data Mining in Evaluating the Impact of Perceived Trust in the Consumption of Safe Foods in Vietnamese Households: The Case of Vegetables in Hanoi. No1, 4/2018. Journal of Economics and Development. Đồng tác giả.
 6.  Sử dụng hồi quy tỷ lệ nghiên cứu các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng quả nhập khẩu của người dân thành thị Việt Nam trong điều kiện thông tin bất đối xứng:Trường hợp địa bàn Hà Nội. Số 120,tháng 8 năm 2018- Tạp chí Khoa học Thương mại. Tác giả.
 7.  Sử dụng mô hình hồi quy khoảng trong nghiên cứu cầu tiềm năng về rau an toàn của người dân Việt Nam: Trường hợp địa bàn Hà Nội. Số 256(II) Tháng 10 năm 2018. Đồng tác giả.
 8.  A study of consumer’s trust in food safety in transitional economies: the case of safe vegetables in Vietnam’s metropolitan area.  Kỷ yếu hội thảo Khoa học quốc tế: Comntemporary Issues in Economics, Management and Business (1st CIEMB), tháng 11/2018. Đồng tác giả.