Phạm Thị Hương Huyền | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Phạm Thị Hương Huyền

Phạm Thị Hương Huyền
  • Phạm Thị Hương Huyền
  • 1976
  • Thạc sĩ
  • Giảng viên
  • Toán kinh tế