Đào Bùi Kiên Trung

Họ tên
Đào Bùi Kiên Trung
Bộ môn:
Toán tài chính
Học vị:
Thạc sỹ
Chức danh:
Giảng viên
Chức vụ:
Liên hệ:
trungdbk@neu.edu.vn

Công trình khoa học đã công bố:

1. “Tiếp cận vốn tín dụng và tỉ lệ tham gia lực lượng lao động”, Tạp chí Ngân hàng, số 06, tháng 03/2017

2. “Ý nghĩa kinh tế của tín dụng thương mại và sự tương tác với tín dụng ngân hàng”, Tạp chí kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, tháng 04/2017