Bộ môn Toán Tài chính (2002 – 2024)

Department of Mathematical Finance

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Hoàng Đức Mạnh

Nhiệm kỳ 2019 – 2024

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

ThS. Trần Chung Thủy

Nhiệm kỳ 2019 – 2024

 

Bộ môn Toán tài chính được thành lập năm 2002.

Năm 2024, khi Khoa Toán Kinh tế thuộc trường Công nghệ, Bộ môn hoàn thành sứ mệnh và giải thể.

Hiện nay Bộ môn đảm nhiệm chuyên ngành Toán tài chính, và giảng dạy các môn học cho chuyên ngành Toán tài chính và Toán kinh tế:

  • Cơ sở toán trong tài chính
  • Các mô hình định giá tài sản tài chính 1 & 2
  • Mô hình tài chính công ty
  • Mô hình tài chính quốc tế
  • Chuyên đề: Phân tích kỹ thuật
  • Chuyên đề: Mô phỏng ngẫu nhiên
  • Chuyên đề: Đo lường rủi ro trong tài chính