Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Họ tên
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Bộ môn:
Toán kinh tế
Học vị:
Tiến sỹ
Chức danh:
Giảng viên
Chức vụ:
Liên hệ: