Tống Thành Trung

Họ tên
Tống Thành Trung
Bộ môn:
Toán cơ bản
Học vị:
Tiến sỹ
Chức danh:
Giảng viên chính
Chức vụ:
Liên hệ:
trungtt@neu.edu.vn; tongthanhtrung@gmail.com

 1. Quá trình đào tạo:
 • 1996: Cử nhân Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội 1 (nay là ĐH Sư phạm Hà Nội)
 • 2002: Thạc sỹ Toán học (chuyên ngành  phương trình vi phân và tích phân), ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội.
 • 2011: Tiến sỹ Toán học (chuyên ngành  phương trình vi phân và tích phân), ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội.
 • 2009: Cử nhân Anh văn, Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội.

 

Lĩnh vực chuyên môn:

 • Nghiên cứu các mô hình quần thể trong hệ sinh thái và môi trường.
 • Lý thuyết nửa nhóm các toán tử tuyến tính
 • Lý thuyết ổn định của phương trình vi phân.
 • Các môn giảng dạy các bậc đại học và sau đại học: Toán cao cấp 1, 2; Giải tích A1, A2; Toán sơ cấp cho hệ dự bị Đại học

Sách đã xuất bản:

 • Hướng dẫn ôn tập môn Toán, đồng tác giả, ĐHKTQD

Bài báo:

 1. N. V. Minh, T. T. Trung, “Dáng điệu tiệm cận của quần thể có cấu trúc tuổi mô tả bằng hệ Lotka–Von Foerster không thuần nhất” (On the asymptotic behavior of age–structrured populations modeled by inhomogeneous Lotka–Von Foerster equations),Tạp chí ứng dụng Toán học, Tập 1, Số 1, Năm 2003.
 2. N. H. Du, N. M. Man and T. T. Trung, “Dynamics of predator–prey population with modified Leslie–Gower and Holling–type II schemes”, Acta Mathematica Vietnamica, Volume 32, Number 1, 2007, pp. 99-111.
 3. N. H. Du, T. T. Trung, “On the dynamics of predator–prey with Beddington–DeAngelis functional response”, Asian-European Journal of Mathematics, Vol.4. No.1 (2011), 35-48.
 4. T. T. Anh, N. H. Du and T. T. Trung, “On the permanence of predator-prey model with the Beddington-DeAngelis functional response in periodic environment”,  Acta Mathematica Vietnamica, (2011), 14 pp.
 5. T. T. Anh and T. T. Trung, “On the Asymptotic Behavior of solutions and positive almost periodic solution for Predator-Prey system with the Holling type II Functional response”, Vietnam Journal of Mathematics, Vol 39, No.1 (2011), 1-19.
 6. Tống Thành Trung, “Phân tích tĩnh so sánh và động học kinh tế dưới giác độ Toán học”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Đào tạo và Ứng dụng Toán học trong kinh tế – xã hội, Hà Nội, 2013.
 7. Tống Thành Trung, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phân tích yếu tố tác động tới kết quả học tập môn toán của sinh viên trường đại học Kinh tế quốc dân, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số đặc biệt Tháng 9/2016.
 8. Nguyễn Thị Cẩm Vân, Bùi Quốc Hoàn, Tống Thành Trung, “Tác động của toàn cầu hóa đến sự phát triển của khu vực dịch vụ ở Việt Nam“, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số 256(II), Trang 19-29, 2018.

Đề tài khoa học:

 1. Đề tài cấp Nhà nước, mã số QGTD 0301: Một số vấn đề chọn lọc của Giải tích ứng dụng và hệ động lực vô hạn chiều,Thành viên, 2002 – 2005, kết quả Xuất sắc.
 2. Đề tài đặc biệt của ĐH Quốc gia Hà Nội, mã số QG06.02: Một số mô hình Toán học trong sinh thái và môi trường, Thư ký, 2007, kết quả Tốt.
 3. Đề tài cấp Bộ, mã số 101406: Các phương pháp ngẫu nhiên trong Toán tài chính. Nghiên cứu sinh thái môi trường và ứng dụng, Thành viên, 2008, kết quả Tốt.
 4. Đề tài cấp cơ sở ĐHKTQD, mã số T.2012.16, Một số vấn đề chọn lọc trong giải tích ứng dụng trong kinh tế học, Chủ nhiệm, 2012 – 2013, kết quả Tốt.