Khóa học Toán SAT 1 tại QRC

Khía cạnh  Nội dung chính  Nội dung chi tiết 
Heart of Algebra  Phương trình và hệ phương trình tuyến tính, 

bất phương trình, các hàm số và đồ thị. 

 • Solving linear equations and linear inequalities (in these expressions, x is a constant or the product of a constant).
 • Interpreting linear functions
 • Linear inequality and equation word problems
 • Graphing linear equations 
 • Linear function word problems 
 • Systems of linear inequalities word problems 
 • Solving systems of linear equations 
Passport to 

Advanced Math 

Phương trình phi tuyến, phương trình bậc 2, đa thức, căn thức và biểu thức hàm mũ. 
 • Solving quadratic equations 
 • Interpreting nonlinear expressions 
 • Quadratic and exponential word problems 
 • Radicals and rational exponents
 • Operations with rational expressions and polynomials 
 • Polynomial factors and graphs 
 • Nonlinear equation graphs 
 • Linear and quadratic systems 
 • Structure in expressions 
 • Isolating quantities and functions 
Problem Solving 

and Data Analysis 

Tỷ lệ, phần trăm và phân tích 

dữ liệu từ biểu đồ và bảng. 

 • Ratios, rates, and proportions 
 • Percents 
 • Units 
 • Table data 
 • Scatterplots 
 • Key features of graphs 
 • Linear and exponential growth 
 • Data inferences 
 • Center, spread, and shape of distributions 
 • Data collection and conclusions