Đoàn Trọng Tuyến | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Đoàn Trọng Tuyến

Đoàn Trọng Tuyến
  • Đoàn Trọng Tuyến
  • 1982
  • Thạc sỹ
  • Toán Cơ bản
  • Giảng viên
  • doantrongtuyen@neu.edu.vn
  • doantrongtuyen@gmail.com