Hoàng Đức Mạnh | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Hoàng Đức Mạnh

Hoàng Đức Mạnh
  • Hoàng Đức Mạnh
  • 1981
  • Tiến sĩ
  • Toán tài chính
  • hdmanh2003@gmail.com