Hoàng Đức Mạnh

Họ tên
Hoàng Đức Mạnh
Bộ môn:
Toán tài chính
Học vị:
Tiến sỹ
Chức danh:
Giảng viên
Chức vụ:
Trưởng Bộ môn TTC
Liên hệ:
hdmanh2003@gmail.com; manhhd@neu.edu.vn