Phạm Ngọc Hưng

Họ tên
Phạm Ngọc Hưng
Bộ môn:
Toán kinh tế
Học vị:
Tiến sỹ
Chức danh:
Giảng viên
Chức vụ:
Trưởng Bộ môn
Liên hệ:
hungpn@neu.edu.vn