Vũ Thị Bích Ngọc | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Vũ Thị Bích Ngọc

Vũ Thị Bích Ngọc
  • Vũ Thị Bích Ngọc
  • 1979
  • Thạc sĩ
  • Giảng viên
  • Toán kinh tế